Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25979078 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego
Organizator:Human Biome Institute spółka akcyjna
Adres: Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
NIP:PL5833384760
Telefon / fax:+48601220058
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173578
Opis:Zakup materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby przeprowadzenia prac B+R
Powstaje w kontekście naboru
FENG.01.01-IP.02-001/23 - Ścieżka SMART

Część 1
Materiały i drobny sprzęt laboratoryjny

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby przeprowadzenia prac B+R.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-13
Termin składania:2023-11-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Włochy
Miejscowość
Warszawa
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-11-14
Koniec realizacji
2023-11-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Maksymalny termin realizacji zamówienia to: 30.11.2023 r.
Nieterminowa realizacja będzie obwarowana naliczeniem kar umownych.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z sekcją 3.2.4 pkt 4 lit b podrozdziału 3.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027, tj. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:
? zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania,
? wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony,
? realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony,
? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
? wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.
Warunki zmiany umowy
Z uwagi na limit znaków, szczegółowe warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia".
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku, Wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to stanowi część formularza ofertowego - załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
4. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. Oświadczenie stanowi część formularza oferty - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
5. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6. Kopia certyfikatu Ecolabel dla poszczególnych pozycji zamówienia (jeśli dotyczy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zamówienia Podwykonawcom. Nie dopuszcza się zlecenia realizacji całego przedmiotu zamówienia jednemu Podwykonawcy.
II. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych". Przez ,,ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Ze względu na ograniczenia znaków w ramach ogłoszenia pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Okres gwarancji
Nie dotyczy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-12
Data ostatniej zmiany
2023-10-12 15:55:13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) - waga 80%
Z uwagi na limit znaków, szczegóły dotyczące oceny punktowej oferty zostały przedstawione w załączniku nr 1 "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia".
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium certyfikat środowiskowy Ecolabel (CŚ) - waga 20%.
Z uwagi na limit znaków, szczegóły dotyczące oceny punktowej oferty zostały przedstawione w załączniku nr 1 "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia".
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Wójtowicz-Krawiec
tel.: +48601220058
e-mail: anna.wojtowicz-krawiec@human-biome.com
Kod CPV:33696500-0, 33793000-5
Numer dokumentu:2023-49831-173578
Źródło: Internet i własne
Załączniki: