Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17313958 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów laboratoryjnych
Organizator:SELVITA S.A
Adres: Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:0048 122 974 700
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup materiałów laboratoryjnych 13 05 2019 F
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Materiały laboratoryjne
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów laboratoryjnych służących do realizacji badań w projekcie pt."Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów".
Przedmiot zamówienia
1. Fritted adapter female Joint: ST/NS 29/32, male Joint: ST/NS 29/32 4 szt.
2. Fritted adapter female Joint: ST/NS 29/32, male Joint: ST/NS 14/20 2 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Termin składania:2019-05-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.
Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
o złożenie oferty w terminie;
o przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
o zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
o Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
o Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry - w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
o najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
o najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
o pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.
Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SELVITA S.A.
Adres
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
784024025
Fax
12 297 47 01
NIP
6792942955
Tytuł projektu
Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0404/17-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe 13 05 2019 F

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Dziedzicka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0048 122 974 700
Kod CPV:38437000-7
Numer dokumentu:1184750, 13 05 2019 F
Źródło: Internet i własne
Załączniki: