Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19242445 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup materiałów preizolowanych wraz z dostawą
Organizator:Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
Adres: ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. nowodworski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:(022) 775-37-56, 775-37-36,, 775- 37- 56
E-mail:
Opis:zakup materiałów preizolowanych wraz z dostawą na budowę sieci i przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 1.
V. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi obejmować całość zamówienia i winna być sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
b) wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
c) ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1,
d) zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres zamawiającego tj: info@zecndm.pl
e) ofertę należy złożyć / przesłać w terminie, do dnia: 27.05.2020 roku do godziny 15°°.
Termin składania:2020-05-27
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: do dnia: 30.06.2020 roku
2) Miejsce dostawy - siedziba zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1 lub wyznaczone przez zamawiającego inne miejsce dostawy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
3) Dostawa do zamawiającego w dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 700- 1500.
Wymagania:VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IX. Termin związania oferta:
1) Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4) Odmowa zgody o której mowa w punkcie 3, powoduje wykluczenie składającego ofertę z postępowania.
X. Kryterium oceny ofert:
1) Cena-80%
2} Czas realizacji zamówienia - 20%
XI. Informacje dodatkowe
1) Do udzjelenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. I pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami).
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem wewnętrznym na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim", zamieszczonym na stronie internetowej www.zecndm.pl
3) Na podstawie § 21 ,,Regulaminu wewnętrznego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim", zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
XII. Wymagania techniczno - eksploatacyjne:
1) Określone zostały w Załączniku nr 2.
Kontakt:4) Osobami ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcą, są:
- Marek Marczewski telefon: 504 205 246 e-mail: marek.marczewski@zecndm.pl
- Grzegorz Krystosik telefon:22 775 37 56 e - mail: Grzegorz.krystosik@zecndm.pl W sprawach formalnych:
- Karol Bielec e-mail: karol.bielec@zecndm.pl
Numer dokumentu:2/ZR/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: