Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16481553 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup mebli do aneksu kuchennego oraz pomieszczenia kserograficznego
Organizator:Tatrzański Park Narodowy
Adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tatrzański
Państwo: Polska
Telefon / fax:18 20-632-03
E-mail:
Opis:Zakup mebli do aneksu kuchennego oraz pomieszczenia kserograficznego znajdujących się w Dyrekcji TPN
pis przedmiotu zamówienia
-Korpus mebli-płyta laminowana 18mm U 2101 Pfleiderer
-Front szafek górnych-płyta MDF okleinowana obłoga dębowa 1,5mm,szczotkowana
-Szuflady Hafele Moovit MX 30 szara z cichym domykiem
-Cargo narożne Peka Le Mans 60
-Segregator śmieciowy Amix CLG-606-2
-Szuflada cokolowa Wurth A0364360
-Zawias drzwiowy Blum z cichym domykiem
-Noga korpusowa Hefele
-Blat HPL Pfleiderer F 7919 krawędź prosta
-Uchwyt meblowy czarny Mat viefe Zobal U9
-Stół barowy:
-Blat deska dębowa gr 40mm
-Podstawa metal 30x30 malowany proszkowo kolor czarny
-Półka ścienna dębowa gr.30mm
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
14 grudnia 2018 r, do godz. 1000
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, sekretariacie Dyrektora w budynku pod adresem Kuźnice 1 w Zakopanem lub drogą mailową na adres przetargi@tpn.pl.
Termin składania:2018-12-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Województwo małopolskie, powiat tatrzański, Gmina Zakopane, Kuźnice 1
Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 18 stycznia 2018 r.
Wymagania:W celu prawidłowej kalkulacji oferty potencjalny wykonawca winien zweryfikować wymiary pomieszczeń i mebli wymaganych przez TPN, a także uwzględnić wymiary sprzętu AGD przeznaczonego do wmontowania, znajdującego się w zasobach TPN. Dokumentacja projektowa oraz AGD dostępne są w Dyrekcji TPN do wglądu- po wcześniejszym umówieniu.
Wymagania dotyczące oferty
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być sporządzona czytelnie i według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Na ofertę składają się:
-formularz z ceną netto i brutto
Sposób obliczenia ceny
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty, w tym przypadku Zamawiający zastosuje wykładnię art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena oferty
Cena brutto za całość zamówienia - waga 100 %
Ocena będzie wyliczona wg następującego wzoru
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród otrzymanych ofert
Cb - cena badana
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Klauzule dodatkowe
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Kontakt:adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl.
Bogumiła Mateja 18 20-232-70
Numer dokumentu:ZP/182/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: