Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24055897 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup mebli i wyposażenia
Organizator:SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. płoński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (23) 662 39 82 fax (23) 661 34 05, tel.:(23) 662 77 47
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup.mebli i wyposażenia do PÓZ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2
(opis przedmiotu zamówienia z wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest mniejsza od kwotyl30 000 %
złotych (netto)
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku składania oferty:
1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub ,,pocztą" w Kancelarii SPZZOZ w Płońsku lub wysłać na-adres: SPZZOZ w Płońsku,
09-100 Płońsk, Ul. Henryka Sienkiewicza 7.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: "
SPZZOZ im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk
Zapytanie ofertowe nr TIE 2301.69.2022 dot. zakupu mebli i wyposażenia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Nie otwierać przed 24.10.2022r. godz.10:00
2) e -mailem na adres gospodarcza@szpitalplonsk.pl
(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)
Ofertę wraz z wizualizacją przedmiotów zamówienia należy złożyć do dnia 24.10.2022r. do godz. 10:00 na adres e-mailowy gospodarcza@szpitaIplonsk.pl
Otwarcie ofert:Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty: Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 24.10.2022 r. o godz. 10:30 pok. Nr 7 Dział Inwestycji i Eksploatacji , parter Budynek P
Termin składania:2022-10-24
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)
DOSTAWA jednorazowa 4-6 dni od dnia wysłania zamówienia po wyłonienie najkorzystniejszej oferty
Wymagania:3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena 60%
Czas dostawy 6 dni 10%
4 dni 20%
Termin płatności 21 dni 10%
30 dni 20%
Kryteria oceny oferty (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla SPZZOZ w Płońsku)'.
1) Suma oferowanej ceny (brutto) 60% kryterium
2) Czas dostawy 6 dni 10% kryterium
0 4 dni 20% kryterium
3) Termin płatności 21 dni 10% kryterium
30 dni 20% kryterium
Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wraz z wizualizacją zgodnie z opisem załącznik nr 2,
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
godziny 10:00 na adres e-mailowy gospodarcza@szpitaIplonsk.pl
2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Kod CPV:39150000-8
Numer dokumentu:TIE 2301.69.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: