Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15600004 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg dialog techniczny - Polska
Data dodania oferty:2018-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową
Organizator:Wodociągi Słupsk spółka z o.o. z siedziba w Słupsku
Adres: ul. E. Orzeszkowej 1, ,76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 59/ 84-18-301, fax 59/ 84-18-302, tel. 603951067, 59/8418319
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: ,,Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową"
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem będzie zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową.
Celem dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane przy
zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści
umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert.
Zamawiający jest zainteresowany rozwiązaniami technicznymi dostępnych na rynku minikoparek o możliwie
niskiej masie własnej, przy możliwie jak najlepszych parametrach urządzenia, np. głębokość kopania.
Minikoparka będzie przeznaczona do prac ziemnych na obszarze o małej przestrzeni oraz miejskich chodnikach.
Mały ciężar w porównaniu do dużej koparki zminimalizuje ryzyko uszkodzenia nawierzchni z kostki brukowej czy
płyt chodnikowych. Natomiast małe wymiary łyżki ułatwią prace w gęsto uzbrojonym terenie miejskim (kable
energetyczne, gaz, kanalizacja)
Podstawowe wymagania dla minikoparki:
- masa, max. 1900 kg
- masa przyczepy wraz z minikoparką max 2500 kg
- głębokość kopania, min 2000 mm
- rozsuwane podwozie (zmienny rozstaw gąsienic)
- kabina zamknięta
Miejsce i termin składania ofert: 2. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
a) listę referencyjną sprzedaży minikoparek gąsienicowych,
b) dokument poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego.
3. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem faksu na nr
59/8418302 lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
4. Termin składania zgłoszeń do 29.06.2018 r.
Termin składania:2018-06-29
Miejsce i termin realizacji:5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 13.07.2018 r.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU
Uczestnikami dialogu technicznego mogą być potencjalni dostawcy minikoparki gąsienicowej, którzy
udokumentują poprzez złożenie listy referencyjnej sprzedaż w okresie ostatnich 5 lat min 3 podobnych
minikoparek.
V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog prowadzony jest zgodnie z postanowieniami ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego"
opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Dialog prowadzony jest w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu. Do
dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony jest w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej i elektronicznej oraz
spotkań indywidualnych z poszczególnymi uczestnikami.
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
składają wniosek o udział w dialogu technicznym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmiotów, które złożą zgłoszenie do
udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
5. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego w toku dialogu należy każdorazowo oznaczać dopiskiem:
,,Dialog techniczny - minikoparka gąsienicowa".
Uwagi:II. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. póz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania
dialogu technicznego" opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" Zamawiający przekazuje informację
dla Wykonawców dotyczącą ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszym dialogiem.
Kontakt:VIII. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Sprawy formalne:
Krzysztof Chmura tel. 603951067, 59/8418319, e-mail k.chmura@wodociagi.slupsk.pl
2. Sprawy merytoryczne:
Jacek Kaźmierski tel. 609061357, 59/8418380 e-mailj.kazmierski@wodociagi.slupsk.pl
Numer dokumentu:WN1/0277/18, WN1/0277/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: