Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24582184 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup modułu Rehabilitacja wraz z terminarzem
Organizator:Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Adres: ul. Lwowskiej 178A, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 14 6315391, 0-14 63 15 167
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: ,,zakup modułu Rehabilitacja wraz z terminarzem do wdrożonego w Szpitalu programu AMMS nr spr 65/2023r.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup modułu Rehabilitacja wraz z możliwością planowania pacjentów do terminarza. Obejmuje: licencje open moduł rehabilitacji wraz z odwróconym planowaniem oraz usługi wdrożeniowe, szkolenie i konfiguracja.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres poczty: kasia23@lukasz.med.pl.
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2023r. do godz. 10.00 na adres poczty: kasia23@lukasz.med.pl
Termin składania:2023-01-26
Wymagania:Dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. b) Pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli reprezentacja osoby uczestniczącej w negocjacjach nie wynika z KRS). c) Projekt Umowy wraz z załącznikami
Proponowane warunki : Forma płatności - przelew Termin płatności - minimum 30 dni 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100% 5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy 4) Pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli reprezentacja osoby uczestniczącej w negocjacjach nie wynika z KRS). 5) Oświadczenie RODO
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: ? w zakresie procedury: Katarzyna Krikiel tel. 0-14 63 15 167 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00, e-mail: kasia23@lukasz.med.pl ? w zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Rabiasz tel 14 6315391
Źródło: Internet i własne
Załączniki: