Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup narzędzi, elementów narzędziowych oraz materiałów spawalniczych
Organizator:PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie
Adres: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 44 737 75 59 fax 735 12 86
E-mail:
Strona www:https://swpp.gkpge.pl
Opis:Zakup narzędzi, elementów narzędziowych oraz materiałów spawalniczych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
1. Przedmiotem Zakupu jest dostawa materiałów zgodnych ze ,,Specyfikacją Techniczną" stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Przedmiot Zakupu dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w ,,Specyfikacji Technicznej", Ofercie, a w szczególności przedmiot Zakupu będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Zakupu jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dopuszcza się zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w Załączniku nr 1 (dot. Część 2), pod warunkiem, że przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne tam określone. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia równoważnego, Wykonawca musi podać jego nazwę i parametry techniczne, kraj pochodzenia oraz, na dowód równoważności, załączyć do oferty odpowiednie dokumenty w j. polskim na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego.
W zakresie pozostałych Części Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Przedmiot Zakupu musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
Specyfikacja:Miejsce pobrania SIWZ Strona internetowa: www.pgegiek.pl; Zakładka PRZETARGI / Podzakładka SWPP System PGE - ogłoszenia i specyfikacja zamówienia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza,że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie:
2.1. w Części 7 - aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
2.2. w pozostałych Częściach - negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości lub części bez podania przyczyn.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
6. Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
Powrót do listy ogłoszeń
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert Oferty można składać w siedzibie Organizatora postępowania w pokoju2 w budynku U-9 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu; ul. Energetyczna 7; 97-406 Bełchatów 5. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30.
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2018-07-16 12:00
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia zgodnie ze Specyfikacją techniczną.
Termin wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją techniczną
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 8 SIWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z Postępowania zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczenia i udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 10 SIWZ.
4. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
Uwagi:Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Część 1:
Cena - 100,00%
Część2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Część 6:
Cena - 100,00%
Część 7:
Cena - 100,00%
Część 8:
Cena - 100,00%
Kontakt:1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Telefon 44 737 75 59
Faks 44 735 12 86
E-mail anetta.olejnik@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Anetta Olejnik
Telefon kontaktowy 44 737 75 59
Numer dokumentu:GEK/PMR-ELB/08259/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: