Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-05-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup narzędzi warsztatowych
Organizator:PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Adres: Wola Grzymalina 3, 97-406 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 44 735 1884
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55453/details
Opis:Zakup narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX.
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Formularzu RFX - dot. tylko Części 2
2.1. przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Formularzu RFX.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego
w Formularz RFX wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
2.3. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. rysunki, opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie Części, zgodnie
z podziałem dokonanym w Formularzu RFX.
5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli
w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
5.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
Uwaga: W przypadku wyboru różnych Wykonawców, na poszczególne części zamówienia (wg podziału Formularza RFX zostaną zawarte z Wykonawcami oddzielne Zamówienia. W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na kilka lub wszystkie części zamówienia zostanie zawarta jedna Zamówienie.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX.
8. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55453/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
12-05-2022 12:00

5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 12-05-2022 12:00
Termin składania:2022-05-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów / magazyn: G004.
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ
Uwagi:4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z pkt. 14.5. SWZ
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Kamila Derendarz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
kamila.derendarz@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 735 1884
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/IZE-ELB/03463/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: