Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23471214 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia testów i badań
Organizator:EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres: ul. Oświęcimska 100 H, 45-641 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: +77 451 78 17, fax: 77 456 25 11, tel.: +48 795 617 091
E-mail:
Opis:W związku z realizacją projektu ,,Opracowanie nisko - odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,, Nowoczesne technologie materiałowe" TECHMATSTRATEG - Współwykonawca-EXPLOMET Gałka, Szulc Spółka Komandytowa zaprasza do składania ofert na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia testów i badań w projekcie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia testów i badań w projekcie w tym:
LP Nazwa materiału Parametry
? Gatunek materiału: ASTM B-393
UNS R04200 Type 1
? Grubość materiału (mm) -0,5 mm
1. NIOB / ASTM B-393 UNS R04200 Type 1 ? Szerokość (mm) - 1000 mm ? Długość (mm) - 1000 mm ? Liczba sztuk -1 szt.
? Próba rozciągania / Tensile test according to ASTM B393 : transvere to rolling direction o Rm min 125 Mpa o A min. 20%
Materiały, o których mowa w przedmiocie zamówienia muszą posiadać Certyfikat 3.1 zgodnie z normą EN 10204: 2006, który zostanie dostarczony wraz z materiałem.
Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.
W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA KOMANDYTOWA ; Ul. Oświęcimska 100 H; 45- 641 Opole do dnia 06.07.2022
b) w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: biuro@explomet.pl; grzegorz.kwiatkowski@explomet .pl do dnia 06.07.2022
c) faxem na 77 456 25 11 do dnia 06.07.2022 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2022-07-06
Wymagania:I. MIEJSCE I SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez:
> umieszczenie zapytania na stronie internetowej Współwykonawcy tj. na http://www.explomet.pl
> umieszczenie w swojej siedzibie przy ul. Oświęcimska 100 H; 45-641 Opole
> przesłanie do 3 potencjalnych dostawców towarów, usług
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w § 15 umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materiałowe" TECHMATSTRATEG oraz § 12 Załącznika nr 2 do umowy ,,Warunki ogólne realizacji projektu 1/12016" Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 1579).
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. Zm.).
3. Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Szczegółowe informacja w tym zakresie znajduje się w Załączniku 1.
V. OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia.
2. Oferta, która nie będzie zgodna ze wskazanym przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. VI ,,Warunki udziału w postępowaniu".
5. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższego kryterium: Kryterium - Cena za 1 kilogram materiału (maksymalna ilość punktów = 100)
6. W kryterium - Cena za 1 kilogram materiału - najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za 1 kg materiału, a każda następna odpowiednio zgodnie ze
wzorem:
Cena najniższa za 1 kilogram materiału
_x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta za 1 kilogram materiału
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: koszty dostawy, dodatkowych certyfikatów, jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.
Wykonawca wystawi fakturę na podstawie rzeczywistej wagi dostarczonego materiału, która pomnożona zostanie przez cenę za 1 kilogram materiału zgodnie z przedstawioną ofertą - co będzie stanowić całkowitą wartość zamówienia.
7. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent który, zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą najniższą cenę netto, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 2 Oferta.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający w dacie doręczenia zapytania lub w dacie udzjelenia zamówienia zdolności techniczno - organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać poniższe warunki:
a) Nie jest podmiotem powiązanym lub będącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.);
b) Nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym, Współzamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi
c) Nie jest podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub Współzamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
d) Nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym lub Współzamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).
3. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. W przypadku powiązania, o którym mowa w pkt. 2. oferent może zostać wybrany jako Wykonawca zamówienia jedynie w przypadku, w którym jest to uzasadnione względem ekonomicznym lub celowościowym, oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum Badań i Rozwoju.
5. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
6. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. Złożona oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytania Ofertowego.
7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
VII. ROZTRZYGNIIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, w tym żądania dodatkowych dokumentów weryfikujących kwalifikacje i doświadczenie składającego ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
Kontakt:VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Grzegorz Kwiatkowski, tel.: +48 795 617 091, e-mail: <grzegorz.kwiatkowski@explomet.pl>;
Kod CPV:14791000-2
Numer dokumentu:35 -EX/TECHMATSTRATEG/2022
Źródło: Internet i własne