Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14795745 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Zakup odczynników chemicznych
Organizator:PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
Adres: ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:422093395
E-mail:
Opis:Zakup odczynników chemicznych - 072018M
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących odczynników chemicznych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. ,,Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami" w ramach działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących odczynników:
1. Glicyna - C2H5NO2, CZDA, zawartość minimum 98,5%, w ilości 2 sztuki po 100 g
2. Dimetylu sulfotlenek - C2H6OS, CZDA, odczynnik płynny, w ilości 2 sztuki po 1 L
3. MTT - bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazoliowy, w ilości 2 sztuk po 1 g
Informacje dodatkowe:
o Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę materiałów.
-Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 05-02-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być złożona do dnia 05.02.2018r. do godz. 23:59:59 CET za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, faksem na nr 042 209 33 96, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź (portiernia).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
oferty@proteonpharma.com
Termin składania:2018-02-05
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Harmonogram realizacji zamówienia
Podane ilości są szacunkowe (+/- 50%) i dotyczą zamówień składanych partiami wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 21 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Oferta powinna być w języku polskim sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
o zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
o posiadać datę wystawienia;
o posiadać termin ważności oferty - minimum 60 dni;
o posiadać termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury;
o zawierać krótki opis produktu oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z informacjami dodatkowymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia;
o zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście);
o zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym) - Załącznik 2.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
o złożenie oferty w wymaganym terminie;
o zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV;
o zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
o Cena: 100% (porównywana będzie z osobna cena netto produktów wymienionych w zapytaniu ofertowym )
3. Sposób dokonywania oceny:
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr - termin realizacji, zaś w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
o najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
o najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
o pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/badana cena) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dodatkowo Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.
Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
Adres
90-364 Łódź
łódzkie , Łódź
Numer telefonu
606731707
NIP
7282570596
Tytuł projektu
Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0016/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne) ewojcik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
422093395
Kod CPV:33696300-8
Numer dokumentu:1084387, 072018M
Źródło: Internet i własne