Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Zakup odzieży
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
Adres: 30, 76-113 Postomino
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. sławieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:59-846-44-63
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38096
Opis:Projekt ,,Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.01.00-32-K426/17 - Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino

Część 1
Zakup odzieży - materiałów/produktów na potrzeby PAL

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży - materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, wg CPV: 1833000-2 - Koszulki polo; 1821000-5 - Wiatrówka; 18235000-5 Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby; 181430000-3 - Akcesoria ochronne.
2. Szczegółowe informacje na temat odzieży zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej/większej ilości przedmiotów niż w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1.
4. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zamówienie w przypadku złej jakości produktów.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmioty zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone
w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - Kryterium cena - 100%.
3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.
TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub przesłać na adres gops@postomino.pl z dopiskiem ,,Oferta na zakup odzieży - materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej." nie później niż do dnia 01 kwietnia 2021r. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.
4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna
lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki - dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
Okres gwarancji
6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmioty zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-01
Termin składania:2021-04-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
sławieński
Gmina
Postomino
Miejscowość
Postomino
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-03-17
Koniec realizacji
2021-04-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży - materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, wg CPV: 1833000-2 - Koszulki polo; 1821000-5 - Wiatrówka; 18235000-5 Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby; 181430000-3 - Akcesoria ochronne.
2. Szczegółowe informacje na temat odzieży zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej/większej ilości przedmiotów niż w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1.
4. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zamówienie w przypadku złej jakości produktów.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmioty zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone
w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - Kryterium cena - 100%.
3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.
TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub przesłać na adres gops@postomino.pl z dopiskiem ,,Oferta na zakup odzieży - materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej." nie później niż do dnia 01 kwietnia 2021r. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.
4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna
lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki - dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży - materiałów/produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy - Programu Aktywności Lokalnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, wg CPV: 1833000-2 - Koszulki polo; 1821000-5 - Wiatrówka; 18235000-5 Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby; 181430000-3 - Akcesoria ochronne.
2. Szczegółowe informacje na temat odzieży zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej/większej ilości przedmiotów niż w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1.
4. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zamówienie w przypadku złej jakości produktów.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmioty zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-17
Data ostatniej zmiany
2021-03-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - Kryterium cena - 100%.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Górnik-Wojciechowska
tel.: 59-846-44-63
e-mail: m.gornik@postomino.pl
Kod CPV:18143000-3, 18210000-4, 18235000-5, 18330000-1
Numer dokumentu:2021-16875-38096, GOPS.OR.261.05.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: