Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15204824 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oleju napędowego
Organizator:Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Adres: ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kościerski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 326-39-00 fax 58 309-09-45
E-mail:
Opis:Zakup oleju napędowego w ilości 3800 litrów na rok 2018 do ciągników będących na stanie PODR w Lubaniu
10.04.2018
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w ilości 3800 litrów na rok 2018 do
ciągników będących na stanie PODR w Lubaniu, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Dostawa oleju napędowego zgodnie z zapotrzebowaniem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu w ilościach:
Lp. Wyszczególnienie
Ilość i jednostka
miary
1. Olej napędowy 3 800 l.
3. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliwa były realizowane poprzez bezpośrednie dostarczenie do
zbiornika o pojemności 800 l, znajdującego się na terenie PODR
w Lubaniu, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Dostawa przedmiotu zamówienia
odbywać się będzie w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego telefonicznego zlecenia
(potwierdzonego e-mailem) w godzinach 7:30 - 14:30, w ilościach zgłoszonych przez Zamawiającego,
przy czym jednorazowa dostawa nie będzie przekraczać 800 litrów.
4. Cenę jednostkową oleju napędowego za 1 litr należy policzyć w oparciu o cenę oleju u wskazanego przez
Wykonawcę producenta na dzień 10.04.2018 r. potwierdzoną oświadczeniem Wykonawcy - zał. nr 4 do
SIWZ, dodać naliczoną do tej ceny jednostkowej kwotę podatku vat i do powstałej w ten sposób kwoty
dodać stałą marżę / upust. Cena jednostkowa oleju napędowego zaproponowanego w ofercie zawierać
będzie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz inne składowe, które Wykonawca będzie
uwzględniał przy rozliczeniu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie sukcesywna, wg potrzeb PODR. Podane ilości paliwa są
wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa
wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb PODR.
Miejsce i termin składania ofert: 17. Ofertę należy złożyć:
? w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, pokój 114 (sekretariat), w terminie do dnia 13.04.2018 r.
do godziny 10:00.
Otwarcie ofert:16. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w dniu 13.04.2018 r. pokój nr 008 o godz. 10:15.
Termin składania:2018-04-13
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zapytania ofertowego prowadzone jest w trybie
zapytania ofertowego otwartego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo do zamknięcia postępowania albo jego części bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu zamknięcia postępowania
o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
2) Prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie lub części, jeżeli: w wyniku przeprowadzenia
procedury określonej w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w PODR w Lubaniu nie wpłynęła
żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni
z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postepowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia
nie leży w interesie PODR w Lubaniu, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności
najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków
finansowych, postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w
całości lub części.
3) że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie umowy na piśmie. Żadna
informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania i prowadzenia
postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
4) prawo do doprecyzowania lub zmiany wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia w trakcie postępowania przed upływem terminu składania
ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt XIII Zapytania
ofertowego,
d) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono ich upadłości,
e) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Brak złożenia oświadczenia Zamawiający uzna jako
niespełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i tym samym wykluczy Wykonawcę z dalszej
części postępowania.
Ponadto, jeżeli wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe, ogłoszono upadłość, Wykonawca

zalega z opłaceniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wówczas Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z dalszej części postępowania.
V. Zasady, termin i miejsce składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę, która odpowiada zapisom Zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
z zastrzeżeniem pkt V.7 lit. b) oraz pkt XIV.4.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy- uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w niniejszym Zapytaniu
ofertowym (pkt V 5, 1) Zapytania ofertowego. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników,
należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich
wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników do
dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę
wspólników.
5. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi
załącznikami tj.:
1) Dokumentami potwierdzającymi umocowanie do złożenia oferty w tym:
a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej -
aktualny odpis z właściwego rejestru w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej - wydruk
ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których mowa w pkt a i b
również pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę
lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
6. Wykonawca zwolniony jest z załączania do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) lub b) o ile
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7. Ofertę można złożyć:
a) Osobiście w sekretariacie Zamawiającego tj. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn w godzinach 07.00-15.00
w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem
Zamawiającego oraz posiadać dopiski ,,oferta na zakup oleju napędowego w ilości 3800 litrów na
rok 2018 do ciągników będących na stanie PODR w Lubaniu".
b) Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@podr.pl. W temacie wiadomości należy wpisać
,,oferta na zakup oleju napędowego w ilości 3800 litrów na rok 2018 do ciągników będących na
stanie PODR w Lubaniu".
Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie przesłanie pocztą elektroniczną własnoręcznie
podpisanej oferty zeskanowanej i przesłanej w formacie pliku pdf lub jpg lub innego, z którego da się
odczytać podpisaną własnoręcznie ofertę. Oferty, które nie będą posiadały własnoręcznego podpisu
będą uważane za nieważne.
c) Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn. Koperta powinna być opieczętowana
nazwą i adresem Zamawiającego oraz posiadać dopiski ,,oferta na zakup oleju napędowego w ilości
3800 litrów na rok 2018 do ciągników będących na stanie PODR w Lubaniu".
8. Jako ważne, uznaje się wyłącznie oferty, które wpłynęły przed wyznaczonym w Zapytaniu ofertowym
terminem składania ofert.
9. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń lub liczb.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim
przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie
o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. z informacją ,,zmiana oferty" lub
,,wycofanie oferty". W przypadku wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę, ,,nowa oferta" winna
zawierać komplet dokumentów zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
11. W przypadku złożenia oferty za pomocą poczty tradycyjnej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie. W takim przypadku oferta zostanie
niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.
12. Jeżeli w postępowaniu ofertowym, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów w oparciu o Kryteria oceny ofert,
Zamawiający wzywa potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wezwani Wykonawcy mają prawo złożyć nową ofertę z jednym zastrzeżeniem: cena nie może być wyższa
od poprzednio podanej. Jeżeli sytuacja podczas składania ofert dodatkowych powtórzy się, wówczas
Zamawiający unieważni Zapytanie ofertowe.
13. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia błędów lub uzupełnienia
braków w ofercie. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, odmowa usunięcia błędów lub uzupełnienia braków
może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
14. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) Wpłynęła do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu po terminie składania ofert
określonym w Zapytaniu ofertowym.
2) Wykonawca, który złożył ofertę jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Pomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zgodnie z pkt. XIII.
3) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV,
4) Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
5) Oferta nie posiada własnoręcznego podpisu.
15. Termin, w którym oferta jest wiążąca dla Wykonawcy wynosi 30 dni.
VI. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena. Waga kryterium ceny wynosi 100%. Ocenie będą
podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne. Oferta nieodrzucona
zawierająca najniższą (najkorzystniejszą) cenę uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt). Pozostałe
oferty zostaną ocenione według poniższego wzoru:
całkowita cena brutto oferty najtańszej
--------------------× 100 pkt × 100%
całkowita cena brutto oferty badanej
Porównaniu podlegać będzie całkowita cena brutto.
Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umowami stanowiącymi załączniki do
Zapytania ofertowego należy przedstawić w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
3. Ilość paliwa wskazana w Formularzu oferty jest ilością szacunkową, wskazaną w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
4. Podane w ofercie ceny jednostkowe paliw płynnych powinny być cenami sprzedaży na dzień 10.04.2018r. i
zawierać w sobie wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia wskazującego cenę sprzedaży paliwa obowiązującej
na dzień 10.04.2018 r.
5. Cenę jednostkową oleju napędowego w złotych za 1 litr należy policzyć w oparciu o cenę oleju napędowego
u wskazanego przez Wykonawcę producenta na dzień 10.04.2018 r. potwierdzoną oświadczeniem, do
powstałej w ten sposób ceny należy dodać stałą marżę / upust. Cena jednostkowa oleju napędowego
zaproponowanego w ofercie musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz inne
składowe, które Wykonawca będzie uwzględniał przy rozliczeniu ( w tym transport do siedziby
Zamawiającego).
6. Cena oferty wskazana w Formularzu oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem
płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie pierwotnej, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
VII. Określenie warunków zmiany umowy
1. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiana o której mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj. zaistnienia
okoliczności, których nie było można przewidzieć w czasie zawierania umowy lub zdarzeń siły wyższej.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia jakichkolwiek praw i/lub obowiązków, w części lub całości wynikających z
niniejszej umowy, w tym wierzytelności, bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie, pod rygorem
nieważności.
VIII. Opis sposobu komunikowania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
pisemnie lub drogą elektroniczną.
IX. Zasady i termin zadawania pytań.
1. Wykonawcy mają prawo zadawania pytań dotyczących Zapytania ofertowego oraz warunków i przedmiotu
zamówienia.
2. Wszelkie kontakty pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym powinny odbywać się w sposób określony
w pkt VIII Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, modyfikować zapisy Zapytania ofertowego
w ramach odpowiedzi udzielonych Wykonawcom lub z własnej inicjatywy.
4. Wykonawca może zadawać pytania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składnia ofert.
X. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania.
1. Na pisemny wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu ofertowym Zamawiający przekaże
informację z otwarcia ofert.
2. Zamawiający po zakończeniu postępowania upubliczni informację o wyniku postępowania.
XI. Wadium
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Informację na temat zakresu wykluczenia.
1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu nie może udzielać zamówienia podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo oraz gdy wszczęto wobec nich postępowanie upadłościowe,
ogłoszono ich upadłość, zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Pomorskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IŻ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tego podmiotu lub tych osób.
3. W celu potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy do oferty należy załączyć oświadczenie.
4. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
XIV. Zawarcie umowy
1. Wszelkie informacje od pracowników prowadzących postępowanie ze strony Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy nie stanowią
obietnicy lub zobowiązania do zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta
przez Zamawiającego.
3. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Wykonawcy i dokonania zakupu jest zawarcie przez Strony umowy na piśmie.
4. W przypadku złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca przed zawarciem umowy
zobowiązany będzie do złożenia oferty w oryginale (w formie pisemnej).
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Kontakt:2. Adres do korespondencji:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
83-422 Nowy Barkoczyn
Zadawanie pytań: adres poczty elektronicznej: zakupy@podr.pl
Składanie ofert: adres poczty elektronicznej: sekretariat@podr.pl
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami jest: Marek Miler - tel. (58)32 63 945
Kod CPV:09134100-8
Numer dokumentu:PODR/DR/110/III/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: