Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16591629 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oleju opalowego lekkiego
Organizator:Urząd Gminy w Grzegorzewie
Adres: Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 63 27 18 255
E-mail:
Opis:Zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na rok 2019 - zakup oleju opalowego lekkiego
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego EKOTERM PLUS lub równoważnego do placówek oświatowych na terenie gminy Grzegorzew, tj. do Szkoły Podstawowych w Barłogach Zamawiający w ramach zamówienia zakupi:
17 000 litrów oleju opałowego EKOTERM PLUS lub równoważny W zakresie parametrów technicznych stawia się następujące wymagania: olej opałowy lekki o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami normy PN-C-96024:2001 Olej objęty przedmiotem zamówienia musi spełniać następujące parametry jakościowe w szczególności:
1 Gęstość w 15 °C, max. 860 kg/m3
2 Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg
3 Temperatura zapłonu, min. 56°C
4 Lepkość kinematyczna w 20 °C, max. 6,00 mm2/s
5 Skład frakcyjny:
- do 250 °C destyluje, max. 65% (V/V)
- do 350 °C destyluje, min. 85% (V/V)
6 Temperatura płynięcia, max. -20°C
7 Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m)
8 Zawartość siarki, max. 0,10% (m/m)
9 Zawartość wody, max. 200 mg/kg
10 Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg
11 Pozostałość po spopieleniu, max.0,01% (m/m)
Miejsce i termin składania ofert: 7. Oferty należy składać do dnia: 7 stycznia 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) w formie:
8. - pocztowo
- osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000 - lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew.
- na adres mail: grzegw@grzegorzew.pl
Termin składania:2019-01-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: w okresie: od zawarcia umowy do 31-12-2019 r.
Wymagania:Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, które w rozumieniu zamawiającego należy odczytywać jako:
Równoważny przedmiot zamówienia - zamawiający wymaga złożenia ofert na wykazany przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych opisanych w zapytaniu lub równoważnych w pełni odpowiadających tym cechom nie gorszym niż określone w przedstawionym opisie przedmiotu z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe.
Dostawy muszą być realizowane sukcesywnie transportem wykonawcy bezpośrednio do jednostek wskazanych przez zamawiającego.
4. Zamówienie będzie realizowane w zależności potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostaw.
5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w tym transport do miejsca zaopatrzenia w olej.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Wyliczoną cenę za przedmiot zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym"
według obowiązującej ceny producenta z dnia 28.12.2018r.
Przez ,,cenę producenta" Zamawiający rozumie cenę podawaną do publicznej wiadomości np. na stronie internetowej producenta.
W ofercie należy wskazać czytelnie źródło informacji o cenie producenta.
9. Przy wyborze oferty decydować będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Kontakt:Sekretariat:

Tel: 63 27 18 255

Tel kom: 693 602 300

Fax: 63 27 18 222
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Artur Głowacz, tel. 63 27-18-255 w godz. 7.30 - 15.30.
Numer dokumentu:RDS 271.43.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: