Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18576394 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup opału
Organizator:Zespół Szkół w Koniecpolu
Adres: ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol
Województwo / powiat: śląskie, pow. częstochowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax. 34 35 51 839
E-mail:
Opis:Zakup 100 ton opału eko-groszku wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Opał : eko - groszek o parametrach technicznych
typ węgla - 31,2
granulacja - 5 - 20 mm
Parametry jakościowe :
- zawartość opałowa - 26 000 - 28 000 kJ/kg
- zawartość popiołu
- 3,5 - 5,0 %
- zawartość siarki
- 0,50 - 0,60 %
- zawartość wilgoci mniejsza niż 15 %
- zawartość miału do 6 % ( ziarna poniżej 4 mm )
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 10.00w siedzibie zamawiającego:
Zespół Szkół w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26, 42 - 230 Koniecpol
w kopercie opisanej: ,,Zakup 100 ton opału eko-groszku wraz z dostawą do siedziby
zamawiającego"
Otwarcie ofert:Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 10 stycznia 2020 r.
Termin składania:2020-01-10
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania usługi:
Zespół Szkół w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26
42-230 Koniecpol
Termin wykonania realizacji zamówienia: do 10 kwietnia 2020 roku, wg harmonogramu
dostawy, tj.:
Do 30 stycznia 2020 roku - 25 ton
Do 17 lutego 2020 roku - 25 ton
Do 09 marca 2020 roku - 25 ton
Do 06 kwietnia 2020 roku - 25 ton
Na terenie Zespołu Szkół w Koniecpolu jest możliwość wjazdu dużych samochodów
dostawczych, całe zamówienie może być zrealizowane jednorazowo. Zespół Szkół informuje,
że zakupiony opał będzie zważonych oraz zbadane zostaną parametry jakościowe.
Wymagania:? Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa
złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym
tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie
kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem".
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.? Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz
opisem przedmiotu zamówienia.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym Zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także
stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku
akcyzowym, należy do Wykonawcy.
Cena brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa Pełnomocnik.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub,,WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy
dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA NR....."
Zmiany zostaną dołączone do oferty.
Ocena oferty
?? Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny:
Cena - 100%
Sposób oceny:
a) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie
będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.
b) Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
c) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, o tej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny
pierwotnej.

Wykluczenia
Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania
kapitałowe
lub
osobowe
rozumie
się
wzajemne
powiązania
między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,?
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP z dnia 29 stycznia
2004 r.

Potwierdzeniem niepodleganiu wykluczeniu jest złożenie dwóch oświadczeń wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: