Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oprogramowania
Organizator:MAGDALENA WAWRO-PAMPUSZKO STOMATOLOGIA
Adres: ul. Zofii Nałkowskiej 10/66, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 733 08 02
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup oprogramowania do zarządzania gabinetem
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup oprogramowania do zarządzania gabinetem.
Cel zamówienia
Wyłonienie dostawcy oprogramowania do zarządzania gabinetem.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do zarządzania gabinetem.
Dane techniczne i funkcjonalne:
Oprogramowanie powinno umożliwiać prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, rejestrację online, bezpośrednio przez pacjenta, przechowywanie zdjęć RVG i filmów z kamer wewnątrzustnych, przechowywanie modeli zębów wraz z historią leczenia.
Funkcjonalności:
Lista pacjentów
Karta medyczna pacjenta (diagram uzębienia, karta perio, opis wizyty, przepisane leki, zaświadczenie, skierowanie)
Zlecenia protetyczne
Wywiad lekarski
Zdjęcia pacjenta
Rozliczenia z pacjentami (faktury, rachunki)
Terminarz wizyt
Magazyn
Komunikacja z recepcją
SMS-y do pacjentów
Administracja
Współpraca z RTG
Karta orto
Recepty
Rejestracja online bezpośrednio przez pacjenta
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres korespondencyjny:
MAGDALENA WAWRO-PAMPUSZKO STOMATOLOGIA, ul. Zofii Nałkowskiej 10/66, 43-100 Tychy
lub na adres e-mail: stomatologia.tychy@gmail.com
Termin składania:2019-08-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy: maksymalnie do 31.10.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.
Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Termin składania ofert upływa w dn. 02.08.2019 r.
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
a. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
b. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
c. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
d. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
e. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
f. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
g. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
h. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
i. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
j. Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
k. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
l. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Wartość oferty w PLN - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty.
4. Informację o terminie realizacji zamówienia tj. ilości dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż do 31.10.2019 r.)
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 90 %
Termin realizacji zamówienia: 10%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium ,,Cena" zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według
następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 90% = ilość punktów
b) punkty za kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 10% = ilość punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Wykluczenia
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 ,,Zasada konkurencyjności" ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MAGDALENA WAWRO-PAMPUSZKO STOMATOLOGIA
Adres
Zofii Nałkowskiej 10/66
43-100 Tychy
śląskie , Tychy
NIP
5492279937
Tytuł projektu
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych w gabinecie stomatologicznym
Numer projektu
RPSL.03.02.00-24-0234/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Wawro - Pampuszko
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 733 08 02
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1197816
Źródło: Internet i własne
Załączniki: