Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oprogramowania
Organizator:ERKO sp. z o.o. sp. k
Adres: ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:735924985
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26582
Opis:Zakup oprogramowania do projektu NOWA GENERACJA, INTELIGENTNYCH URZĄDZEŃ DO KSZTAŁTOWANIA SZYN PRĄDOWYCH POIR.01.01.01-00-0635/19-00 z dnia 12.01.2021 r.

Opis
Oprogramowanie CAD i CAM
Wymagania ogólne do oprogramowania CAD.
o komercyjnych licencje sieciowe, pływające na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania modelowania (CAD) i wytwarzania (CAM). (3 - licencje CAD oraz 3 licencję CAM.)
o Licencje dożywotnia
o Możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny
o Polska wersja językowa programu
o Obsługiwany system operacyjny Windows 10 (64-bit)
o Do wszystkich oferowanych modułów literatura w formie książkowej w języku polskim, (CAD,CAM, Moduł do automatyzacji procesu tworzenia tłoczników postępowych)
o Wsparcie techniczne - Infolinia - czas odpowiedzi do 48h
o Wsparcie techniczne - webinaria
o Minimum 7 specjalistów od CAM
o Minimum 4 specjalistów od CAD (minimum 1 specjalista z praktycznym doświadczeniem w pracy w narzędziowni - więcej niż 4 lata)
o W pełni kompatybilne z najnowszymi wersjami systemami CAD/CAM będącymi standardem pracy w firmie
o Możliwość pracy na formatach uniwersalnych JT
o Pełna integracja z posiadanym przez firmę systemem zarządzania Teamcenter
3) Wymagane funkcjonalności dla jednej licencji CAM:
a) Import plików: STEP203, STEP214, IGS, IGES, DWG/DXF, SLDPRT, SLDASM, ASM, PAR, STL, X_T, JT, PNG, JPG, TIF.
b) Tworzenie krzywych w szkicowniku.
c) Możliwość edycji zaimportowanej geometrii z formatów zewnętrznych np. stp, x_t: usuwanie ścianek, przesuwanie ścianek, wyciąganie ścianek w zadanym kierunku, zmiana zaokrąglenia, dociąganie ścianek do siebie, odsuwanie ścianek, możliwość tworzenia wymiarów w przestrzeni sterujących pozycją ścianek, optymalizacja bryły w celu jej automatycznej naprawy, więzy przestrzenne dla ścianek (prostopadłość, równoległość, współosiowość), przesuwanie krawędzi, edycja przekroju dla brył obrotowych).
d) Analizy i pomiary modelu: pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar objętości, analiza promieni, analiza kątowa, analiza wklęsłych ścianek, wyszukiwanie minimalnego promienia, analiza poprawności geometrii.
e) Tworzenie operacji frezarskich 2,5 osiowych: obróbka ścianek w oparciu o wskazanie ścianki, obróbka ścianki w oparciu o wskazanie krzywych, obróbka obszaru w oparciu o wskazanie krzywych
f) Tworzenie operacji 3 osiowych: obróbka zgrubna kieszeni, obróbka resztkowa, obróbka adaptacyjna, obróbka wierszowania ścian, obróbka wykończeniowa obszaru na podstawie ścianek, krzywych, granic, obróbka wykańczająca na podstawie krzywych prowadzących, obróbka naroży (pojedyncza, wielokrotna, na podstawie narzędzia odniesienia), profilowanie bryły na podstawie krawędzi pionowej ścianki, grawerowanie, konturowanie tekstu
g) Tworzenie indeksowanych operacji 3+2 osie
h) Tworzenie płynnych operacji wieloosiowych: obróbka zgrubna, profilowanie części z płynną osią narzędzia, profilowanie na podstawie krzywych prowadzących (morficznych), profilowanie na podstawie krzywych prowadzących oraz poprzecznych, obróbka konturu w oparciu o jego profil (obróbka bokiem freza), wieloosiowe wierszowanie, obróbka zgrubna i wykańczająca części typu rura
i) Tworzenie operacji wiertarskich: nawiercanie, wiercenie, wiercenie głębokie, pogłębianie stożkowe, wsteczne pogłębianie stożkowe, gwintowanie, frezowanie otworu, frezowanie fazy otworu, wiercenie sekwencyjne (przerywanej geometrii), frezowanie czopu, frezowanie gwintu, frezowanie gwintu czopu, frezowanie rowka promieniowego, wyszukiwanie cech i obróbka otworów na podstawie cech
j) Narzędzia edycyjne i weryfikacyjne: graficzna weryfikacja ścieżki narzędzia (z lub bez usuwania materiału), generowanie kodu NC w oparciu o dany postprocesor, ręczna edycja ścieżki, podział ścieżki wg czasu lub przebytej odległości, podział ścieżki wg oprawki, zgłoszenie najkrótszego narzędzia, optymalizacja posuwu na łukach, optymalizacja posuwu w narożach, sprawdzenie kolizji, kopiowanie i wklejanie operacji z innego pliku, możliwość zmiany położenia układu współrzędnych obróbki bez konieczności przeliczania ścieżki, transformacje obróbek (szyk, przesunięcie)
k) Tworzenie operacji probingu (użycie sondy)
l) Narzędzie odchylenia osi narzędzia.
m) Tworzenie dokumentacji technologicznej.
n) Tworzenie biblioteki parametrów obróbki.
o) Symulacja obróbki na podstawie kodu NC: rzeczywista symulacja kinematyki maszyny, badanie kolizji na podstawie wskazanych par, symulacja zewnętrznego programu.
p) Tworzenie operacji tokarskich: planowanie, zgrubne, wykańczające, zgrubne wsteczne, wytaczanie zgrubne, wytaczanie wykańczające, wytaczanie wsteczne, rowkowanie, rowkowanie wewnętrzne, rowkowanie na czole, nacinanie gwintu zewnętrznego, nacinanie gwintu wewnętrznego, odcinanie, ręczne prowadzenie narzędzia
q) Tworzenie operacji wiertarskich w osi detalu: nawiercanie, wiercenie, wiercenie z usuwaniem wióra, wiercenie z łamaniem wióra, rozwiercanie, gwintowanie
r) Tworzenie operacji z wykorzystaniem osi C oraz Y
Szczegóły podane
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-11
Termin składania:2021-02-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Jonkowo
Miejscowość
Jonkowo
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0635/19 - Nowa generacja, inteligentnych urządzeń do kształtowania szyn prądowych
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy lub zamówienia noszącego znamiona umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (skrócenie terminu oraz jego wydłużenie) w następujących sytuacjach:
o w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
o w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. epidemia COVID-19, powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie/zamówieniu noszącego znamiona umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
c. Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia ostatecznego sposobu płatności w drodze negocjacji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1:
Szczegółowy opisy techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.
Załącznik nr 2:
Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
Załącznik nr 3:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4:
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Załącznik nr 5:
Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-12
Data ostatniej zmiany
2021-01-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 70
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy
Waga 30
Kontakt:Osoby do kontaktu
Iwona Galewska-Gurzińska
tel.: 735924985
e-mail: iwona.galewska.gurzinska@erko.pl
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:2021-315-26582, 8/1.1.1/2020/BPS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: