Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19460063 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oraz dostawa laptopów i tabletów
Organizator:Gmina Łopuszno
Adres: ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./ fax 413914-001,39 14 054, tel. 41 382-12-56
Opis:Zakup oraz dostawa laptopów i tabletów w ramach projektu Zdalna Szkoła +"
Opis przedmiotu zamówienia opisany szczegółowo w niniejszym zapytaniu oraz
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć na zakup i dostawę:
1. 20 laptopów wraz z oprogramowaniem Windows 10, torbą na laptopa, zgodnie ze
specyfikacją będącą integralną częścią zapytania. Cena jednostkowa zestawu nie może
przekroczyć 3050,00 zł.
2. 20 tabletów wraz z oprogramowaniem Android, etui na tablet z klawiaturą, zgodnie ze
specyfikacją będącą integralną częścią zapytania. Cena jednostkowa zestawu nie może
przekroczyć 1350,00 zł.
3. Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 MOLP EDU na 20 laptopów. Cena
jednostkowa oprogramowania nie może przekroczyć 350,00 zł
Dostarczane urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i wolne od wad
prawnych i fizycznych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, poleasingowego,
powystawowego, po zwrocie, itp.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul.
Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: Propozycja cenowa / ofertowa na
zadanie pn.: ,,Zakup oraz dostawę laptopów i tabletów w ramach projektu Zdalna Szkoła +"
lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 03.07.2020r. do godz. 11.00:
Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2020r. do godziny
11:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po
terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Termin składania:2020-07-03
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji umowy:
Od dnia podpisania umowy do 14.08.2020 r
Wymagania:a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.
Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści Załącznika nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 stanowią załączniki
do oferty.
2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie
inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do
podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.
6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem
ofertowym.
Oferty złożone w dniu 03.07.2020 r. po godzinie 11:00 zostaną zwrócone niezwłocznie bez
otwierania.
Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
póz. 1843, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli
zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
póz. 1843, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o
najniższej cenie.
Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej i ofertowej wybrany
wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać
wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgadza się
na zawarcie umowy na warunkach określonych w przedstawionym Wzorze. Zmiana umowy
została opisana we wzorze umowy.
11. Dodatkowe postanowienia
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych
12. Zastrzeżenia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.
3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego
są: Zenon Głowala, Patrycja Jas tel. 41 382-12-56
Kod CPV:30213100-6, 30237270-2, 30237450-8
Numer dokumentu:GI.271.11.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: