Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17662946 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oraz dostawa wraz z rozładunkiem wkładów do ulicznych koszy betonowych
Organizator:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
Adres: ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 68 322 91 00, fax: 68 322 91 11, tel.: 0 22 576 87 90
Strona www:https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl
Opis:Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup oraz dostawa wraz z rozładunkiem wkładów do ulicznych koszy
betonowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia
110C."
Specyfikacja:5. Forma kontaktu: Wszystkie postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamawiający: https://zakzaora.ezamawiaiacv.pl. Założenie konta jest darmowe, należy jednak
zarejestrować się przed złożeniem oferty - zaleca się 2 dni wcześniej. Kontakt telefoniczny w sprawach
technicznych do platformy: tel.: 0 22 576 87 90. Instruktaż dla Wykonawcy znajduje się w poniższym
linku:
https://zakzaora.ezamawiaiacv.pl/servlet/HomeServlet7MP module=main&MP action=publicFilesList&cli
entName=zakzaora&USER MENU HOVER=publicFilesList
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 23.07.2019r, do godziny 10;00.
Termin składania:2019-07-23
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia - 21 dni od dnia
podpisania umowy.
Wymagania:2. Warunki wymagane od Wykonawcy: Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena - 100%.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówienia do 30 000 Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona
wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe
nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
8. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą
zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
9. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:DZ.260.53.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: