Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20400556 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup oświetlenia
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Adres: ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 366 47 91, fax 41 366 47 91
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
zaprasza do złożenia oferty na Zakup oświetlenia do Szkół ZDZ w Kielcach zgodnie z poniższymi wymogami.
1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi integralną część zaproszenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferowane artykuły muszą być nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
4. Wykonawca wraz z ofertą cenową (załącznik nr 2 do zaproszenia) przedstawi charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, typ, model i nazwę producenta, zdjęcie oraz ceny jednostkowe. Nie złożenie wymaganego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do dnia 2020-12-17 do godz. 10:00 w sekretariacie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, pok. 106, 25-328 Kielce. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną jako skan oferty na adres: eflorek@zdz.kielce.pl
6. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:
,,Zakup oświetlenia"
NIE OTWIERAĆ przed 2020-12-17 godz. 10:00
Termin składania:2020-12-17
Miejsce i termin realizacji:8. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć jednorazowo w terminie 2 dni od daty podpisania umowy do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, Ul. Paderewskiego 55. W przypadku braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzonego rozpoznania.
Wymagania:7. Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.
9. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
Uwagi:11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
o związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:10. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy eflorek@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 41/ 366-47-91 w. 130, 131. Osoba do kontaktu: Elżbieta Florek.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: