Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14630314 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup paliw
Organizator:Gmina Szydłowo
Adres: Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (67) 211 55 21
Opis:Zakup paliw (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa) na potrzeby pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Szydłowo w 2018 roku w ilości:

olej napędowy 15.000 l
benzyna bezołowiowa 5.000 l

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych tj. oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej zwanych dalej paliwami do pojazdów będących własnością Gminy Szydłowo w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. w ilościach niżej podanych:

1) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 5.000 litrów, jakościowo odpowiadającej Polskiej Normie PN - EN 228, kod CPV 09132100-4,

2) Oleju napędowego w ilości do 15.000 litrów, jakościowo odpowiadającej Polskiej normie PN - EN 590, kod CPV 09134100-8.

Wymienione w ust. 2 pkt 1-2 paliwa powinny spełniać wymagania Polskiej Normy oraz minimalne wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).
Dostawy oleju napędowego o których mowa w ust. 2 pkt 2 dotyczą gatunku odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. W przypadku spadków temperatury poniżej -10OC dostarczany olej napędowy powinien odpowiadać paliwu zimowemu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę danego gatunku oleju napędowego w zależności od aktualnej temperatury otoczenia.
Określone w ust. 2 ilości paliw są wielkościami, jakie zamierza kupić zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kupowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb zamawiającego.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy w miarę potrzeb Zamawiającego, bezgotówkowo na podstawie zapisu w karcie zestawienia wydanych paliw.
Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.
Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów zamawiającego a tankowanie w celu zaopatrzenia maszyn do kanistrów za upoważnieniem.
Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw wykonawcy, w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowane przez wykonawcę w ofercie upusty cenowe. Wielkość upustu oferowanego przez wykonawcę będzie stała w trakcie realizacji umowy. Zakup paliwa dokonywany będzie przez Zamawiającego po cenach wyliczonych w sposób następujący:

- [(cena hurtowa zakupu paliw przez Wykonawcą na dzień zakupu plus marża dla

Zamawiającego) minus upust dla Zamawiającego] + podatek VAT w wysokości 23 %.

Wysokość procentowa marży oraz upustu będą stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa (§1 ust. 1 pkt 1-2 umowy) w czasie całego okresu trwania umowy, a wysokość kwotowa marży i upustu jest wartością zmienną w czasie całego okresu trwania umowy.
Ceny zakupu paliw przez Zamawiającego nie mogą być wyższe niż cena detaliczna na stacji paliw Wykonawcy w dniu zakupu paliw.
Wykonawca wystawi w dniu wydania danej partii paliw dwa egzemplarze dowodu wydania ,,zbiorcza asygnata rozchodu lub księgowego dokumentu WZ", zawierającego następujące dane: nazwę paliwa, markę i numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko pobierającego paliwa, numer karty drogowej, datę wydania, rodzaj i ilość pobranych paliw, podpis pobierającego paliwa, podpis wydającego paliwa.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 1).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, w sekretariacie do dnia 27 grudnia 2017 r. godz. 13.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, Sala narad , dnia 27 grudnia 2017 r. godz. 13.10.
Termin składania:2017-12-27
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:Warunki udziału:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz kopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Sposób przygotowania oferty

Na ofertę składa się:

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),

- kopia koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy

Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

,,Oferta na dostawę paliw w 2018 r."

nie otwierać przed dniem 27.12.2017 r. godz. 13.00

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia oferty przed terminem wskutek nienależnego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca, może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Kryterium oceny ofert

1) kryterium marży i upustu: 50% (30%+20%)

2) Kryterium ceny: 20%

3) Kryterium całkowitej odległości od stacji paliw (liczona jako dojazd najkrótszą drogą do stacji paliw z siedziby Urzędu Gminy Szydłowo i powrót z tankowania do siedziby Urzędu Gminy Szydłowo): 20%

4) Kryterium zapewnienia Zamawiającemu możliwość tankowania poza kolejnością: 10%

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, będącą sumą punktów z wszystkich kryteriów oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

VIII. Umowa

Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą i zgodną zapytaniem o cenę ofertę zostanie podpisana umowa.
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania cenowego.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
Umowa może nie zostać podpisana, jeśli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kontakt:Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

- Bożena Lorenc, tel. (67) 211 55 21, w godz. 730 - 1530.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: