Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 12965504 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup paliw płynnych
Organizator:Urząd Miejski w Słupsku
Adres: pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (0-59) 84 88 300 fax: (0-59) 84 23 583
E-mail:
Opis:Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku poprzez sprzedaż w sieci publicznych, całodobowych stacji paliwowych
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
Urzędu Miejskiego w Słupsku poprzez sprzedaż w sieci publicznych, całodobowych
stacji paliwowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferta winna być złożona osobiście lub przesłana pocztą na adres:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
w terminie do 16.01.2017 r. do godziny 10:00
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
cena podana w Formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie należne składki (w tym na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które Zamawiający,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W przypadku
wyboru oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego
zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych składek.
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować
zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik Nr 2 i złożona wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, w języku polskim,
pismem czytelnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana
przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania złożonej oferty winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji
zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie
uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować i datować własnoręcznie
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13. Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach, które będą zaadresowane na
adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria
Urzędu pok. 6, oraz będą posiadać oznaczenia:
Oferta dot. postępowania na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego
w Słupsku poprzez sprzedaż w sieci publicznych, całodobowych stacji paliwowych.
Nie otwierać przed dniem 16.01.2017 roku godz. 11:00
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia
złożenia oferty.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
16. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone określeniem ,,ZMIANA". Dla
wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty
konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub
wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
19. Wykonawca nie może zastrzec takich informacji jak: nazwa oraz adres Wykonawcy,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków
płatności. Zastrzeżone informacje należy wskazać w formularzu oferty (Załącznik Nr 2 do
Zaproszenia) oraz złożyć w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej napisem
,,Tajemnica przedsiębiorstwa". W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie
informacji zastrzeżonych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.01.2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 119.
Termin składania:2017-01-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty
będącej wartością umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, w zależności
która z przesłanek wystąpi wcześniej.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Krzysztof
Kowalski, fax 59 8488413, e-mail: ou@um.slupsk.pl i Marcin Weitmann, e-mail:
srzp@um.slupsk.pl Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi osobami
odbywać się może w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do
czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.
Numer dokumentu:RZP.271.1.1.2017
Źródło: Internet i własne