Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14568539 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-08
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach
Adres: ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 768358714
E-mail:
Opis:ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU SILNIKOWEGO w roku 2018
Przedmiot zamówienia: dostawa paliw płynnych (benzyna Bp 95, olej napędowy) w systemie sprzedaży bezgotówkowej.
W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliwa w ilości:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 -około 5.500 l,
- olej napędowy - około 11. 000 l,
- olej napędowy uszlachetniony typu Premium- około 400 l.
Podane powyżej ilości są szacunkowe ,ilości te mogą ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
Oferowane paliwa płynne muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm.
Cena jednego litra paliwa podana w formularzu dotyczy najniższej ceny detalicznej netto na dystrybutorze Oferenta spośród stacji należących do sieci oferenta i położonych na terenie miasta Głogowa, a upust wyrażony w zł dotyczy stałej wielkości do końca okresu zaopatrzeniowego odliczonej od ceny detalicznej (brutto) widniejącej w dniach tankowania na dystrybutorze Oferenta.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
- ofertę należy złożyć do dnia 15-12-2017 r. do godziny12:00
w sekretariacie Zamawiającego tj. w Gmina Grębocice - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34, lub
- mailem na adres: zgk32@wp.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.
JAN ILNICKI
Termin składania:2017-12-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert: najniższa wartość zamówienia
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): projekt umowy załącznik nr 1
7. Warunki płatności: płatność na podstawie faktury VAT objęta dwutygodniowy okresem sprzedaży . Warunki płatności - przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.
8. Sposób przygotowania oferty:
- ofertę (załącznik nr 2) należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
- do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy ,
- aktualny dokument rejestrowy,
- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
- podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (zał. nr 3)
- należy podać cenę netto,
- oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
Kontakt:4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice Tel. 76 8358 714 - Pani Katarzyna Leissner-Gola ;
Numer dokumentu:20/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: