Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20227053 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Zakup paliw płynnych
Organizator:Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach
Adres: ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Skierniewice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 46 46 833 24 23 wew. 71, Faks: 46 833 24 23 wew. 37, tel. 665-502-300
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
Zakup paliw płynnych w latach 2021 - 2022
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Zakup paliw płynnych w latach 2021 - 2022;
Wspólny Słownik Zamówień: 09134000-7 - Oleje napędowe,
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone
TERMIN SKŁADANIA ofert: Data: 07/12/2020 Godzina: 10:00 Oferty należy składać:
pisemnie na adres wskazany poniżej: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice sekretariat
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
Termin składania:2020-12-07
Wymagania:II. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach zamieszczonego na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej: www.ecskierniewice.pl
Kontakt:Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Jacek Kubeł - Kierownik DRIP tel. 665-502-300
Kod CPV:09132100-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: