Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22021400 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup paliw płynnych
Organizator:Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32-259-2000, tel. 32/ 259 26 47, tel. 32/259 26 07
E-mail:
Opis:Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest sukcesywny - w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r., w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliw płynnych do samochodów na stacji paliwowej (olej napędowy i etylina bezołowiowa 95) do samochodów i urządzeń w systemie kart flotowych, będących własnością Głównego Instytutu Górnictwa, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dn. 22.04.2020 r. ,,w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1680) zgodnych z normą PN-EN 228: 2013-04 (etylina) oraz PN-EN 590:2013-12 (olej napędowy), w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej:
- olej napędowy 10 000 l
- etylina bezołowiowa Pb 95 15 000 l
a także materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów w sklepach Wykonawcy o szacunkowej wartości w okresie 12 miesięcy 8 000,00 zł netto.

Dostawy paliw będą realizowane w ilościach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego w stacji/ach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówionej ilości paliw określonej szacunkowo powyżej, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb. Ilości stanowią maksymalny poziom przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo niezrealizowania całości zamówienia bez podania przyczyn takiego stanu rzeczy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia finansowe lub prawne.

Karty flotowe mają zapewnić możliwość bezgotówkowego zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych przez GIG i urządzeń będących własnością Głównego Instytutu Górnictwa a także materiałów eksploatacyjnych w sklepach będących w dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca powinien zapewnić możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa na stacjach paliw będących w dyspozycji Wykonawcy dostępnych na terenie całego kraju, w tym co najmniej jednej stacji paliw znajdującej się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego oraz umożliwić korzystanie przez Zamawiającego z co najmniej jednej stacji paliw czynnej 24 h dobę na terenie miasta: Katowice.
Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 22.04.2020 r. ,,w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych" (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.).
Ilość kart paliwowych: 13 sztuk.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 15.10.2021 r. do godz. 1200.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:
Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
e-mail: phachula@gig.eu
Termin składania:2021-10-15
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin wykonania zadania.
od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowania zamówienia.
Wymagania:2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
Wykonawca udziela w okresie realizacji umowy stałego upustu od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa.
Ceny za wyspecyfikowane powyżej paliwa będą naliczane według cen detalicznych obowiązujących na stacji paliw będącej w dyspozycji Wykonawcy w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania paliwa pomniejszonych o stały upust.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kart paliwowych, z których korzysta w przypadku sprzedaży lub zakupu samochodu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany numeru rejestracyjnego samochodu lub danych osobowych kierowcy przypisanych do karty paliwowej w przypadku wystąpienia konieczności takich zmian.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.
1. Wykonawca musi posiadać koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydawaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem
2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy paliw ciekłych (benzyna bezołowiowa lub olej napędowy) w wielkości co najmniej 15 000 litrów/rok każda.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Doświadczenie zawodowe.
3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie siecią (co najmniej 5) stacji benzynowych na terenie województwa Śląskiego, oraz siecią w całym kraju (co najmniej 10), w tym co najmniej jednej stacji paliw znajdujących się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego oraz co najmniej jednej stacji paliw czynnej 24 h dobę na terenie miasta Katowice czynnej 24 h/dobę.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykaz stacji benzynowy którymi dysponuje Wykonawca, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
4. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

V. Warunki płatności.
1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego paliwa pomnożonego przez ceny detaliczne obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy w dniu dokonania (przy użyciu kart paliwowych) bezgotówkowej transakcji tankowania paliwa pomniejszonych o stały upust.
2. Wartość wynagrodzenia umownego podana w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Zamawiający będzie przekazywał wynagrodzenie sukcesywnie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Główny Instytut Górnictwa prawidłowo wystawionej faktury za dostarczone paliwo,

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
I. - wartość dostaw oleju napędowego* 15%
II. - wartość dostaw benzyny bezołowiowej* 15%
III. - upust na paliwa 70%

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

I. Sposób obliczania wartość dostaw oleju napędowego - waga 15%

CN
----------- x 100 x 15 % =.............. punktów
CO

wyjaśnienie:
CN - wartość oferty najkorzystniejszej
CO - wartość oferty analizowanej

II. Sposób obliczania wartość dostaw benzyny bezołowiowej - waga 15%

CN
----------- x 100 x 15 % =.............. punktów
CO

wyjaśnienie:
CN - wartość oferty najkorzystniejszej
CO - wartość oferty analizowanej

III. Sposób obliczania rabatu na paliwa - waga 70%

RO
----------- x 100 x 70 % =.............. punktów
RN

wyjaśnienie:
RO - rabat oferty analizowanej
RN - rabat oferty najkorzystniejszej.

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną
do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku
do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.
Kontakt:III. Osoba do kontaktów z Wykonawcą.
Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu
Adam Hankus, tel. 32/259 26 07, e-mail: adhankus@gig.eu
Kod CPV:9.13.41.1.8, 09.13.21.00-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: