Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14246741 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup pieca
Organizator:Eurowafel sp. z o.o. sp. k.
Adres: ul. Władysława Grabskiego 23, 32-640 Zator
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 601 314 296
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest zakup pieca do wypieku wafla - element linii
pilotażowej, o następujących parametrach i cechach:
Ilość matryc: 76
Format matryc: ok.517 x 257
- Grubość : ok. 5,1 mm
Moc: ok. 700 Kw
Obudowa pieca wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
Paliwo zasilania: gaz
Miejsce i termin składania ofert: Termin i sposób składana ofert
a) Ofertę należy złożyć do dnia: 15.11.2017 (decyduje data wpływu)
b) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres:
Ul. Grabskiego 23, 32-640 Zator, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@eurowafel.pl
c) Ofertę należy złożyć wraz z uzupełnieniem: podpisanym
oświadczeniem oraz załącznikiem parametry techniczne (wzór
oświadczenia oraz załącznika dotyczącego parametrów technicznych
załączony do zapytania ofertowego)
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 16/11/2017 o godzinie 9:00 w siedzibie firmy
Termin składania:2017-11-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2018
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposób dokonywania oceny ich
spełnienia
a) Termin związania ofertą - 30 dni
4. Kryteria oceny
Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena 80% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badane oferty mnożymy przez 80
gwarancja 20% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej mnożymy prze 20
e) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Wykluczenia z możliwości składania ofert:
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub
kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zasięgania zobowiązań w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Kontakt:Dodatkowe informacje:
w razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, informacje można
uzyskać pod numerem tel. +48 601 314 296
Kod CPV:42300000-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: