Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17419692 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup Pionowego Centrum obróbkowego
Organizator:Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis
Adres: Telewizyjna 19, 80-209 Chwaszczyno
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48600321176
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup Pionowego Centrum obróbkowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Pionowego Centrum obróbkowego cechującego się dużą niezawodnością oraz wysoką jakością wykonania detalu. Dotyczy zakupu, dostarczenia i uruchomienia w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe. Dostawa do Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania dostarczonego sprzętu na koszt Wykonawcy.
Cel zamówienia
Celem projektu jest wdrożenie na rynek Polski i międzynarodowy serii gier służących w terapii osób niepełnosprawnych, z chorobami cywilizacyjnymi i w wieku podeszłym. Poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej przedsiębiorstwo osiągnie efekt sprzedaży innowacyjnych wyrobów. Podczas terapii będzie wykonywana praca nad spostrzegawczością, koncentracją, pamięcią, kojarzeniem oraz koordynacją ruchowo-wzrokową. Każda gra ma inne zadanie i pomaga ćwiczyć różne procesy psychofizyczne. Ma zastosowania w dydaktyce, rehabilitacji i profilaktyce.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Pionowego Centrum obróbkowego cechującego się dużą niezawodnością oraz wysoką jakością wykonania detalu. Dotyczy zakupu, dostarczenia i uruchomienia w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe. Dostawa do Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania dostarczonego sprzętu na koszt Wykonawcy.
Lp. Wymagane parametry: Parametry oferowanej maszyny:
1. Uniwersalne Frezarskie Centrum Obróbkowe o zakresie roboczym co najmniej X=2000 mm, Y = 900 mm, Z = 800 mm.
2. Dwukierunkowa dokładność pozycjonowania co najmniej A=8?m (według ISO 230-2)
3. Dwukierunkowa powtarzalność pozycjonowania co najmniej R=5?m (według ISO 230-2)
4. Śruby pociągowe wykonane w pierwszej klasie dokładności IT 1
5. Gabaryty maszyny nie większe niż 5800x3800x3600cm
6. Maksymalne obciążenie stołu min. 3000 kg
7. Zakres obrotów wrzeciona co najmniej 12000 obr/min
8. Stożek wrzeciona typ SK 40 DIN69871, zacisk sprężynowy - mechaniczny z chwytakiem DIN69872 sterowany pneumatycznie
9. Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu nie mniej niż 850 mm.
10. Magazyn narzędzi złożony z co najmniej 24 pozycji z podwójnym chwytakiem z automatyczną wymianą narzędzia. Programowanie i sterowanie wymianą narzędzi poprzez pulpit sterowniczy.
Magazyn narzędzi musi posiadać następujące możliwości:
- maksymalna długość narzędzia nie mniejsza niż 300mm
- maksymalna średnica nie mniejsza niż 125mm
- magazyn nie może znajdować się w przestrzeni obróbczej obrabiarki
11. Zintegrowany transport wiórów
12. System sterowania maszyną z maksymalnym czasem czytania bloku 1,5 ms i z monitorem wielkości minimalnej 15.1"
13. Zdalna możliwość diagnozowania uszkodzeń i błędów na maszynie (możliwość serwisowania urządzenia on-line)
14. Centralny układ smarowania: Automatyczne dozowanie smarowania dla prowadnic i przekładni śrubowo-tocznych
15. Bezpośredni układ pomiarowy dla osi X,Y,Z (liniały pomiarowe) wraz z przedmuchem dla systemu pomiarowego
16. Pakiet precyzyjnych sond pomiarowych radiowych
17. Przełączanie chłodziwo-powietrze za pomocą funkcji M (zewnętrzne)
18. Możliwość transportu maszyny przez bramę o wysokości 3 m
19. Chłodzenie przez wrzeciono - 20 bar
20. Przygotowanie obrabiarki do zastosowania 4 osi (software oraz hardware)
Dodatkowe wymagania:
21. Dołączona instrukcja obsługi w j. polskim
22. Posiadanie Deklaracji Zgodności z Polskimi Normami wg. Dyrektywy Maszynowej
23. Urządzenie dostarczone będzie z pełnym wyposażeniem zapewniającym bezpieczne użytkowanie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej i oznaczone będzie znakiem bezpieczeństwa CE
Dostawca powinien wykazać spełnienie warunków technicznych proponowanego urządzenia na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 03-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis
ul. Telewizyjna 19,
80-209 Chwaszczyno
Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem:
e-mail: dotacje@alexander.com.pl
Poczty Polskiej
kurierem
lub dostarczyć osobiście na powyższy adres.
Godziny pracy przedsiębiorstwa poniedziałek-piątek od 7:00 - 15:00
do dnia 3 lipca 2019 roku do godziny 15:00.
2. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt.1 powyżej.
3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
Termin składania:2019-07-03
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia zostanie przeprowadzona w następujących etapach:
I etap Ogłoszenie zapytania ofertowego do 3.07.2019r.
II etap Wybór najkorzystniejszej oferty - nastąpi do 5 dni roboczych po zakończeniu ogłoszenia o przetargu. Oferent z najwyższą liczbą punktów i najniższą ceną zostanie poinformowany o wyborze jego oferty mailowo do 5 dni roboczych po zakończeniu ogłoszenia o przetargu.
III etap Przeprowadzenie przez wybranego oferenta testu technologicznego i wykazanie wartości parametrów oferowanych w specyfikacji technicznej maszyny zgodnie z ofertą do 10 dni od poinformowania dostawcy o wyborze jego oferty.
V etap Złożenie zamówienia i podpisanie umowy do 7 dni od wykonania testu technologicznego.
VI etap - Termin realizacji zamówienia - Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez strony, bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania:
Wykonawca jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
3. Warunkiem spełniania udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
4. Złożone oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
Warunki zmiany umowy
I. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących miejsca w którym uruchomione zostanie Urządzenie, jego sposobu przyłączenia do innych urządzeń, cech tych urządzeń w zakresie niezbędnym do ich połączenia.
2. Warunki gwarancji:
- Termin gwarancji dla urządzenia wynosi nie mniej niż 24 miesiące liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na wezwanie Zamawiającego serwisu gwarancyjnego przez okres, na który została udzielona gwarancja. Naprawy gwarancyjne są wykonywane nieodpłatnie.
- Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu urządzenia pod warunkiem jego eksploatacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a ujawnioną w okresie trwania gwarancji.
3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia w wykonaniu/montażu Przedmiotu Umowy ponad 30 dni z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych powyżej, Sprzedawca zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconych mu kwot z tytułu wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy z ustawowymi odsetkami od dnia ich wypłaty do dnia ich zwrotu oraz do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia.
II. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, siły wyższej w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron,
b) W przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów Urządzeń lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, tj. nowsza wersja urządzenia w tej samej cenie, ze względu zakończenia produkcji oferowanej;
1.2 Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
1.3 Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem niezwłocznie w formie pisemnej bądź telefonicznej, nie później niż w ciągu 7 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako ,,siła wyższa" wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
1.4 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający każdorazowo ocenia możliwość i dopuszczalność zmiany Umowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego to:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna
4. Załącznik nr 4 - Test technologiczny
5. Załącznik nr 5 - Raport pomiarowy
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

4. Oferta składana przez Wykonawcę obligatoryjnie powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Formularz oferty".
5. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana.
8. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
8.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
8.2 Specyfikacja techniczna proponowanego urządzenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
8.3 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
8.4 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Ofertę należy wypełnić komputerowo lub pismem czytelnym.
11. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
12. W przypadku braku złożenia przez oferenta, któregokolwiek z ww. dokumentów lub przedłożenia dokumentu sporządzonego nieprawidłowo, Zamawiający może wezwać oferenta w formie pisemnej do przedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu wyznaczyć mu w tym celu stosowny termin. W razie nieprzedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu w wyznaczonym terminie, Zamawiający wykluczy oferenta z udziału w postępowaniu. Ofertę złożoną przez oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres minimum 60 dni roboczych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, w tym w szczególności zgodności parametrów technicznych określających zakres techniczny przedmiotu zapytania. Zgodność ta będzie badana na podstawie dołączonej do oferty Specyfikacji technicznej urządzenia stanowiącej załącznik nr 3. Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu.
2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Cena netto - 94 pkt
2. Gwarancja - 3 pkt
3. Czas reakcji serwisu - 3 pkt
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.
1) Całkowita cena netto powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich (PLN). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP pierwszym, ogłoszonym poprzedzającym dzień wyboru oferty.
Punkty przyznawane za kryterium ,,cena netto" będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj/Co) x 94
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium ,,cena", wynosi 94.
2) Punkty przyznawane za kryterium ,,gwarancja" będą przyznawane wg:
24 - 25 miesięcy - 1 pkt
26 - 30 miesięcy - 2 pkt
31 miesięcy i więcej - 3 pkt
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium ,,gwarancja", wynosi 3.
3) Punkty przyznawane za kryterium ,,czas reakcji serwisu" będą przyznawane wg:
poniżej 6 godzin - 3 pkt
7 - 18 godzin - 2 pkt
19 - 36 godzin - 1 pkt
Powyżej 36 godzin - 0 pkt
Maksymalny czas reakcji serwisu akceptowalny przez Zamawiającego to 36 godzin.
Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach od zgłoszenia awarii urządzenia przez Zamawiającego do podjęcia interwencji działu serwisowego Wykonawcy z Zamawiającym.
Za reakcję uznaje się kontakt telefoniczny lub e-mailowy celem możliwie dokładnego ustalenia problemu. Dopuszcza się możliwość rozwiązania problemu on-line zgłoszenia awarii.
4) Najważniejszym kryterium oceny wyboru ofert jest najniższa cena maszyny. W przypadku osiągnięcia przez kilku oferentów maksymalną ilość punktów Zamawiający będzie sugerował się najniższą ceną. W przypadku zaoferowania kilku ofert z taką samą ceną maszyn wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen. Ewentualne negocjacje zapewnią wszystkim oferentom dostęp do tych samych informacji i wykluczą nieuzasadnione uprzywilejowanie któregoś oferenta. Negocjacje zostaną udokumentowane notatką wraz z ofertami skorygowanymi w wyniku negocjacji w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . Po wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie powyższych kryteriów Zamawiający zleci Wykonawcy przeprowadzenie testu technologicznego przez Dostawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawienie określonych parametrów w załączniku nr 5 ,,Raporcie pomiarowym". Ma to na celu sprawdzenia wartości parametrów oferowanych w specyfikacji technicznej maszyn zgodnie z załącznikiem nr 3 ,,Specyfikacja techniczna". Szczegółowy opis przeprowadzenia testu znajduje się w załączniku nr 4. ,,Test technologiczny" do zapytania ofertowego. W przypadku nie przystąpienia do testu lub nie spełnienia wymogów określonych w teście technologicznym oferent zostanie wykluczony z dalszego procesu podpisania umowy. W przypadku nie przystąpienia do testu lub nie spełnienia wymogów określonych w teście technologicznym Zamawiający wybierze kolejnego oferenta z najkorzystniejszą ofertą jak opisano wyżej.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, składając oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia".
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
Z.P. ALEXANDER PIOTR PUNDZIS
Adres
Telewizyjna 19
80-209 Chwaszczyno
pomorskie , kartuski
Numer telefonu
600321176
NIP
5891439727
Tytuł projektu
Innowacyjny rozwój technologii w Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis w Chwaszczynie w celu wprowadzenia nowoczesnych gier, wykorzystywanych w terapii chorób cywilizacyjnych, okresu starzenia i osób niepełnosprawnych.
Numer projektu
RPPM.02.02.01-22-0309/16-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 6 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa
Załącznik nr 5 Raport pomiarowy z testu technologicznego
Załącznik nr 4 Test technologiczny
Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 1 Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Grzyb
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48600321176
Kod CPV:42638000-7
Numer dokumentu:1187925
Źródło: Internet i własne
Załączniki: