Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-05-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup pojazdów służbowych
Organizator:Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie
Adres: Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 224371349, Faks: +48 224371390
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup pojazdów służbowych

Numer referencyjny: 29/>PU/2018/EMi
II.1.2)Główny kod CPV
34110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów służbowych w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 - Zakup pojazdu klasy Pickap - szt. 1.

Zadanie nr 2 - Zakup pojazdów klasy SUV - szt. 2.

Zadanie nr 3 - Zakup pojazdu klasy bus osobowy - szt. 1.

Zadanie nr 4 - Zakup pojazdu specjalnego - bankowóz typu B - szt. 1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup pojazdu klasy Pickap - szt. 1.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup pojazdu klasy Pickap - szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Moment obrotowy silnika / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Klimatyzacja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2018
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data wskazana w pkt II.2.7, jako początek obowiązywania umowy nie jest datą wiążącą.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup pojazdów klasy SUV - szt. 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup pojazdów klasy SUV - szt. 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Moment obrotowy silnika / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2018
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data wskazana w pkt II.2.7, jako początek obowiązywania umowy nie jest datą wiążącą.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup pojazdu klasy bus osobowy - szt. 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup pojazdu klasy bus osobowy - szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Moment obrotowy silnika / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2018
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data wskazana w pkt II.2.7, jako początek obowiązywania umowy nie jest datą wiążącą.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup pojazdu specjalnego - bankowóz typu B - szt. 1

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup pojazdu specjalnego - bankowóz typu B - szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moment obrotowy silnika / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 30
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/08/2018
Koniec: 21/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data wskazana w pkt II.2.7, jako początek obowiązywania umowy nie jest datą wiążącą.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.cba.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2018
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 05/07/2018 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Siedziba CBA, Warszawa, ul. Poleczki 3.
Termin składania:2018-07-05
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Warszawy, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

Zadanie nr 1 - 3 250,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt zł).

Zadanie nr 2 - 11 400,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy czterysta zł).

Zadanie nr 3 - 4 400,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta zł).

Zadanie nr 4 - 3 100,00 PLN (słownie: trzy tysiące sto zł).
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Miros
Tel.: +48 224371349
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Kod CPV:34110000
Numer dokumentu:230567-2018, 29/>PU/2018/EMi
Źródło: Internet i własne - TED - 30/05/2018 S101
Załączniki:
2018-06-14 12:24
Sprostowanie

Dostawy - 254969-2018

Zobacz pierwsze ogłoszenie
Wyświetl poprzednie ogłoszenie
63/129
Przejdź do następnego ogłoszenia
Wyświetl ostatnie ogłoszenie

Język oryginałuDaneDokumenty powiązane

14/06/2018 S112 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Warszawa: Samochody osobowe

2018/S 112-254969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 101-230567)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Miros
Tel.: +48 224371349
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cba.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup pojazdów służbowych

Numer referencyjny: 29/>PU/2018/EMi
II.1.2)Główny kod CPV
34110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów służbowych w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – Zakup pojazdu klasy Pickap – szt. 1.

Zadanie nr 2 – Zakup pojazdów klasy SUV – szt. 2.

Zadanie nr 3 – Zakup pojazdu klasy bus osobowy – szt. 1.

Zadanie nr 4 – Zakup pojazdu specjalnego – bankowóz typu B – szt. 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 101-230567

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

4. Potwierdzoną kopie wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu.

Powinno być:

4. Potwierdzoną kopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu – dotyczy zadania nr 1, 2, 3.

W odniesieniu do zadania 4 - kopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu bazowego oraz szczegółową specyfikację planowanej zabudowy w formie opisowej. Na etapie realizacji umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wraz z ważnym badaniem technicznym.

VII.2)Inne dodatkowe informacje