Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18115977 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup pomocy dydaktycznych
Organizator:GMINA OSIEK JASIELSKI
Adres: Osiek Jasielski 112, 38-223 OSIEK JASIELSKI
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 134420005 Fax: 134420005
Opis:. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zakup pomocy dydaktycznych obejmuje zakup następującego asortymentu:

Asortyment
Ilość
Programowalny robot edukacyjny do samodzielnego montażu wraz z kontrolerem robota edukacyjnego
4 zestawy

Programowalny robot edukacyjny
4 sztuki

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe.
Miejsce i termin składania ofert: 12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2019 roku do godz. 11:00 w: Gminie Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112 pokój nr 8 - sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.

13. Forma składania ofert:
1) Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na szkolenie nauczycieli z zakresu ,, Zakup pomocy dydaktycznych" należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gminie Osiek Jasielski,
38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112 pokój nr 8 - sekretariat.
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 3) UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2019-10-16
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia:

7 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Warunki udziału i podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o os?wiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego.

2) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o os?wiadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 2) powyżej Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

3) Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:

a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.

4) Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
a) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
c) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.

5) Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

9. Kryteria oceny ofert:

1.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

1.Cena - 90 %
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 90% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2. Wydłużony okres gwarancji- 10%
W kryterium ,,wydłużony okres gwarancji" punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja na cały asortyment zgodna z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do zaproszenia do składania ofert - 0 punktów
Gwarancja na cały asortyment wydłużona o co najmniej 12 miesięcy od gwarancji wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do zaproszenia do składania ofert - 10 punktów.

Z tytułu kryterium ,,wydłużony okres gwarancji" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

Ilość punktów = cena + wydłużony okres gwarancji
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
7) Oświadczenie Wykonawcy o zgodności parametrów zaoferowanego asortymentu - załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego.
8) Wypełniony przez Wykonawcę Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Wykonawca w formularzu ,,OFERTY" stanowiącym załącznik Nr 1 do określi łączną cenę brutto za realizację przedmiotowego zamówienia.
3) Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
z realizacji zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie.
4) Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść oświadczenia znajduje się w Załączniku Nr 1).
Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:

2) Ofertę stanowi:
a) wypełniony druk ,,oferta" stanowiący załącznik nr 1 Zaproszenia;
b) wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 10 Zaproszenia;
c) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym
lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5) Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mail: (annpel@wp.pl), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osoba do kontaktów: Anna Pelczar - Bożek tel. 535 277 500.

15. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1) Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8 zapytania.
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub nie będzie spełniania wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla Programu Operacyjnego.
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) zawiera rażąco niską cenę.
3) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie w przypadkach uzasadnionych.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami
o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,
7) Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy).
8) Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

16. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta z wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

17. Informacja dotycząca podwykonawców.
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
podwykonawstwo, a także projekt zmian umowy, do akceptacji Zamawiającego.
3) Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy.

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

19. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

20. Pozostałe informacje.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
2) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje niższa cena.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
5) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
6) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
7) W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
8) W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy).
9) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy zgodnie z warunkami przewidzianymi w projekcie umowy.

21. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem danych osobowych jest Gmina Osiek Jasielski reprezentowana przez Wójta Gmina Osiek Jasielski z siedzibą w Osiek Jasielski 112, 38 - 223 OSIEK JASIELSKI
Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 134420005 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
c) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@savecocsulting.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Źródło: Internet i własne
Załączniki: