Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27525387 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup prasy do szklenia
Organizator:Marcin Trzciński - DOHAL
Adres: Profesora Michała Bobrzyńskiego 27/84, 30-348 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
NIP:PL8671681244
Telefon / fax:+48 602 401 801, +48 603 332 252
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193468
Opis:Zakup prasy do szklenia
Powstaje w kontekście projektu
FENG.02.32-IP.03-0212/23 - Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wielkogabarytowej stolarki okiennej z aluminium wyposażonej w kompozytowy system barierowy o charakterze proekologicznym

Część 1
Zakup prasy do szklenia

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie prasy do szklenia.
Zamawiający wymaga konfiguracji prasy do szklenia oraz szkolenia z obsługi na terenie firmy Dohal Marcin Trzciński.
Prasa do szklenia stanowi wielofunkcyjny stół do testowania konstrukcji aluminiowych pozwalający na szklenie okna lub drzwi oraz do ostatecznej kontroli.
Wymagane parametry techniczne:
- prasa kontrolno-pomiarowa do szklenia wyposażona w rolki transportowe
- prasa kontrolno-pomiarowa do szklenia o wymiarach okien lub drzwi minimum 2000x2000 mm
- dwie pneumatyczne uchylne belki: oporowa i dociskowa,
- pionowy blat prasy wyłożony kołami z bieżnikiem z gumy termoplastycznej w kolorze szarym
- belki dociskowe z możliwością złożenia
- możliwość podniesienia blatu roboczego do wysokości maksymalnej do 500 mm w celu ułatwienia kontroli mniejszych konstrukcji
- możliwość podnoszenia na dwóch zsynchronizowanych siłownikach pneumatycznych
- pochył co najmniej w zakresie 80-90st
-prasa przeznaczona jest dla okien o ciężarze maksymalnym minimum 350 kg
- urządzenie wykonane jest m.in. 70% materiałów podlegających recyklingowi
- W celu zapewnienia większej energooszczędności, Zamawiający wymaga, aby urządzenie było
wyposażone w dwie pneumatyczne uchylne belki: oporową i dociskową. Nie jest dopuszczalne
stosowanie belek o napędzie elektrycznym
- Całe urządzenie musi posiadać certyfikat CE w języku polskim, oznakowanie CE, instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w języku polskim
Powyższe parametry stanowią wymaganie minimalne dla nabywanego urządzenia. Oferowane urządzenie może cechować się parametrami korzystniejszymi, niż wymagania minimalne.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nie obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nieużywane, niepowystawowe, nie mogą również pochodzić z programów tzw. ,,outletowych" producenta. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia. W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia, we wszystkich dokumentach i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia - mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, innych częściach zapytania ofertowego lub załącznikach do zapytania ofertowego pojawiają się nazwy własne, nazwy konkretnych rozwiązań itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie funkcjonalności, o nie gorszych parametrach.
Dodatkowe wymagania do opisu przedmiotu zamówienia:
Urządzenie musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi) przykładowo poprzez emitowanie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących, stosowanie dużych, czytelnych oznaczeń, intuicyjną obsługę, minimalizację użycia siły przez pracownika, sterowanie poprzez peryferyjne lub nisko osadzone panele sterowania. Konieczne jest podanie opisu sposobu wypełniania tego warunku w załączniku nr 1
Wymagany minimalny okres gwarancji
Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na poprawne działanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesiące licząc od daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Płatność:
Zamawiający przewiduje płatności zaliczkowe. Możliwość uzyskania zaliczki w dwóch ratach maksymalnie do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy, 10 % płatne po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

Okres gwarancji
Co najmniej 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-17
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Termin składania:2024-07-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Nowa Huta
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2024-09-04
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zakup prasy do szklenia
Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dni podpisania umowy, potwierdzony protokołem odbioru.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia, wybranym w wyniku niniejszego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
- obniżenia ceny na skutek negocjacji z wybranymi oferentami,
- zmian w przedmiocie zamówienia, niemających wpływu na jego cenę,
- zmiany terminów płatności,
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć
- wydłużenia okresu realizacji zamówienia, jeżeli strony dojdą do zgodnego wniosku, że jest to konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia
-wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego
- konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie
-zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
- innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy i wymagają formy aneksu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Poprzez złożenie oferty wykonawca potwierdza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i organizacyjne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: Dysponują potencjałem technicznym, koniecznym do należytego wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: Posiadają wykwalifikowaną kadrę, gotową do realizacji zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Przygotowanie oferty:
Oferta musi być przygotowana w języku polskim
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć specyfikację

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia oferenta o niepodleganiu ww. wykluczeniom według wzoru załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy nie przestrzegają
sankcji wskazane w:
a) art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, które skutkowałyby zakazem udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych;
b) art. 2 i art. 9 rozporządzeń Rady: (UE) nr 269/2014, (UE) nr 208/2014 lub art. 2 decyzji Rady
2014/145/WPZiB, które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków finansowych lub zasobów
gospodarczych;
c) art. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów
gospodarczych;
d) art. 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, które skutkowałyby zakazem udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielenia finansowania i pomocy finansowej lub przyznania jakichkolwiek innych korzyści w ramach krajowego programu;
Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia oferenta według wzoru załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem Warunki zmiany umowy,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
W trakcie rozpatrywania oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania od Oferenta wyjaśnień i uzupełnień dotyczących złożonej oferty
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wszelkie ewentualne pytania do treści niniejszego ogłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-07-10
Data ostatniej zmiany
2024-07-10 15:05:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający ustala jako kryterium oceny ofert: cenę oferty - waga 100%
Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru: C=(Cmin:Cn)x100pkt gdzie: Cmin - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych, Cn - wartość zamówienia netto ocenianej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Trzcińska
tel.: +48 602 401 801
e-mail: agnieszka.trzcinska@dohal.pl
Błażej Strona
tel.: +48 603 332 252
e-mail: blazej.strona@dohal.pl
Kod CPV:42636000-3
Numer dokumentu:2024-63797-193468
Źródło: Internet i własne
Załączniki: