Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15180035 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup przewoźnych kontenerów chłodniczych
Organizator:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Adres: ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. radzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (83) 352-70-15 fax.: (83) 352-04-57
E-mail:
Opis:zakup 4 przewoźnych kontenerów chłodniczych zgodnie z formularzem opisowym
2. Cena kontenerów, o których mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
a. zakup 4 kontenerów chłodniczych przez Zamawiającego, tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski
b. dostarczenie kontenerów do miejsca dostawy tj. miejsce wskazane przez Zamawiającego na
terenie powiatu radzyńskiego.
Specyfikacja:20. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się faksem na numer (83) 352 70 15 lub
691 151844 oraz drogą mailową na adres e-mail: radzvn.podlaski.plw@wiw.lublin.pl ,
goleckawicz.a@gmail.com
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 100,
pokój nr 4, do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny: 13.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia o godzinie 14.00
Termin składania:2018-04-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
lub termin wskazany w projekcie umowy §2 pkt 1
Wymagania:4. Waluta umowy: złoty polski (PLN);
5. Termin ważności oferty: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert;
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr la do niniejszego
zapytania
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) wypełnione formularze ofertowe zgodnie z załącznikiem nr la i lb; opatrzony pieczątką firmową i
podpisem osoby upoważnionej
b) dokumenty potwierdzające wymogi Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia,
tj. charakterystykę w formie materiałów firmowych, np. katalogi, ulotki, foldery, itp.
c) projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień
umowy, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty
odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, odrębnie dla każdego z Wykonawców.
8. Ponadto do oferty należy dołączyć:
o Wykonawcy ubiegający się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym, określające jego zakres -
oryginał podpisany przez wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu
cenowym o udzieleniu niniejszego zamówienia lub kopia poświadczenia za zgodnością z
oryginałem przez notariusza
o Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki
cywilnej
9. Brak jakiegokolwiek z żądanych przez Zamawiającego dokumentów lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie oraz przedstawienie dokumentów, które nie przedstawiają stanu
aktualnego na dzień otwarcia ofert, a także złożenie oferty lub dokumentu nie podpisanego bądź
podpisanego przez osoby nie uprawnione do reprezentacji oferenta spowoduje odrzucenie
oferty, z zastrzeżeniem ust. 14.
10. Zamawiający - w przypadku nie złożenia dokumentu (nie dotyczy formularza ofertowego) -
wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie. Nie
uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty;
11. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
12. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny;
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale
bądź kopii poświadczonej notarialnie;
14. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przysłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane przez
Wykonawcę;
15. Zaleca się żeby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się w
treści oferty umieszczenie informacji o ilości stron;
16. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Radzyniu Podlaskim.
ul. Warszawska 100, 21 - 300 Radzyń Podlaski
z dopiskiem :
,,Zapytanie ofertowe na zakup kontenerów chłodniczych"
Wybór oferty nastąpi zgodnie z terminem w pkt 5
18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
19. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu, w
szczególności co do opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy. Zamawiający
jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
22. Kryteria wyboru oferty: 50% cena, 30 % jakość i 20% termin realizacji zamówienia
23. Zamawiający powiadomi wybranego oferenta o pozytywnym rozstrzygnięciu zapytania
ofertowego lub poinformuje wszystkie podmioty, które złożyły oferty o unieważnieniu
postępowania, drogą elektroniczną mailową lub telefoniczną.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: