Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27473215 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup rocznej licencji programu
Organizator:Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Adres: Ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zakup rocznej licencji programu typu CAD - 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2024-07-15
Termin składania:2024-07-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2024-07-29
Wymagania:Kryteria
Kryterium Waga
Wartość łączna oferty w PLN 70
Okres gwarancji na oferowane urządzenia 30

Opis sposobu przyznania punktacji
w załączniku
Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania.
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
4) nie znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji ani w stanie uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie podpisanych przez oferentów oświadczeń stanowiących załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania. Brak dołączonych oświadczeń oferenta potwierdzającego spełnianie powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Odrzucenie oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zapytaniu ofertowym, lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; lub
3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Numer dokumentu:05/02/07/2024
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: