Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18270001 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup rowerów wodnych czteroosobowych
Organizator:Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
Adres: ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel : +48 56 46 256 54 Fax : +48 56 46 256 54
E-mail:
Opis:Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Zakup rowerów wodnych czteroosobowych dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu"
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu dwóch rowerów wodnych czteroosobowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku zainteresowania ofertę cenową proszę złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, bądź drogą mailową na adres: przetargi@moriw.grudziadz.pl do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 10:00.
Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądz, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, bądź drogą elektroniczną na adres: przetargi@moriw.grudziadz.pl
Termin składania:2019-11-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 29 listopada 2019 r.
Wymagania:Kryteria oceny ofert, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Kryterium oceny ofert - cena 95 %
Referencje - 5%
Termin związania z ofertą : 30 dni.
Uwagi: Zamawiający odstępuje od obowiązku przyjęcia faktur ustrukturyzowanych
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę firmy i adres oraz osobę/y upoważnioną/e do jej reprezentowania
2. Cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
3. Inne istotne warunki zamówienia
4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów z zamawiającym
5. Referencje - minimum 3 szt.
Numer dokumentu:MORiW: 23.230.2300.39.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: