Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21262319 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup rozpuszczalników organicznych
Organizator:Recepton Sp. z o. o
Adres: Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
małopolskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:797047125
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49187
Opis:Zakup rozpuszczalników organicznych - zapytanie ofertowe nr 210519_51
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0129/18 - Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. Opracowanie inhibitorów małocząsteczkowych skierowanych przeciwko immu

Część 1
Zakup rozpuszczalników organicznych - zapytanie nr 210519_51

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup rozpuszczalników organicznych - zapytanie ofertowe nr 210519_51
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-05-26
Termin składania:2021-05-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Podgórze
Miejscowość
Kraków
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków dostawy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest przedstawić: folder, broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w "210519_51_Załącznik nr 1 Specyfikacja_Rozpuszczalniki organiczne".
Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku powiązań załączone jako załącznik nr 2 do niniejszego postępowania
Niespełnienie powyższego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferenci zobowiązani są przedstawić dokumentację potwierdzającą zgodność produktów ze specyfikacją opisaną w załączniku ("210519_51_Załącznik nr 1 Specyfikacja_Rozpuszczalniki organiczne") do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Ceny na ofercie muszą być cenami netto (ceny wyrażone w innej walucie niż złoty polski będą przeliczane na polski złoty przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty).
Oferta musi zawierać minimum: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę jednostkową netto, termin dostawy i termin płatności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin związania z ofertą musi być zaznaczony w ofercie i nie może być mniejszy niż 30 dni. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia realizacji zamówienia i wystawienia faktury.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-19
Data ostatniej zmiany
2021-05-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga: 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Urszula Błaszkiewicz
tel.: 797047125
e-mail: urszula.blaszkiewicz@receptonbiotech.com
Kod CPV:33696300-8
Numer dokumentu:2021-1721-49187, 210519_51
Źródło: Internet i własne
Załączniki: