Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19263808 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Zakup sprzętu komputerowego
Organizator:Urząd Miasta w Redzie
Adres: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 58 678 80 00, 58 678 80 23 Fax : 58 678 31 24
E-mail:
Opis:Zakup sprzętu komputerowego

sprzęt komputerowy wymieniony w załączniku
nr 1 - SOPZ
Miejsce i termin składania ofert: Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2020 r. w formie elektronicznej na adres: informatyk@reda.pl
Termin składania:2020-05-26
Wymagania:Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie - Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium:

100% - cena
Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym
z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami.

Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: