Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup sprzętu komputerowego
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Adres: ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667
E-mail:
Opis:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przystępując do realizacji zadania
pn. ,,DOSTAWA laptopów , monitorów oraz innego rodzaju sprzęt komputerowy dla RDOS
w Bydgoszczy" zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na realizację poniższego
zadania, w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 11:00.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu komputerowego:
1. Laptopy - 11 szt.
2. Monitory - 22 szt.
3. Oprogramowanie biurowe - 12 szt.
4. Stacje dokujące - 12 szt
5. Uchwyty do monitorów - 11 szt.
6. Klawiatura i mysz - 17 zestawów
7. Napęd DVD CD-2 szt.
8. Drukarka - 1 szt.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz parametry, które ma on spełniać został
określony w załączniku nr 1 do umowy ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: Termin i sposób składania ofert
Ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego należy przesłać
w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 11:00
na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
lub na adres e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl
z dopiskiem (lub tytuł e-maila): ,,DOSTAWA laptopów, monitorów oraz innego rodzaju
sprzęt komputerowy dla RDOS w Bydgoszczy
Termin składania:2020-11-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy (zamówienia).
1. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r.
Wymagania:III. Istotne warunki zamówienia
1. Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez
podania przyczyny.
V. Kryteria oceny ofert
Kryterium cena (C):
1) Cena stanowi 100 %
2) Ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez
Wykonawcę Formularza ofertowego,
3) Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast
pozostali odpowiednio mniej zgodnie z poniższym wzorem:
Wx = (Cmin/Cx) x 100, gdzie
Wx - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,Cena"
Cmin - najniższa cena brutto wśród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert,
Cx - cena brutto oferty badanej.
VII. Pozostałe
1. Zmiany istotnych postanowień umowy określone zostały w paragrafie 7 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Kontakt:Osoby do kontaktu.
Grzegorz Rybacki tel. 52/ 50 65 666 w. 6028 grzegorz.rybacki.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Andrzej Adamski tel. 52/ 50 65 666 w 6011 andrzej.adamski.bydgoszcz@rdos.gov.pl
Numer dokumentu:WIS.261.31.2020.AA/2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: