Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup sprzętu komputerowego
Organizator:Archiwum Państwowe w Poznaniu
Adres: Ul 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 852 46 01
E-mail:
Opis:Tytuł zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego dla Archiwum Państwowego w Poznaniu
i oddziałów zamiejscowych
2. Rodzaj zamówienia: zakup rzeczowy (sprzętu komputerowego).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Element zamówienia ilość Opis
Komputer przenośny/laptop ASUS
VivoBook 15 X513EA i3-
1115G4/20GB/256/W10 lub
równoważny
2
Laptop z ekranem o przekątnej 15,6" i
jasności 250 nit
Green Cell UPS (3000VA/2700W,
6x IEC, LCD, RACK) kod
producenta: UPS15 lub
równoważny
1
UPS do serwera
Dyski SSD KIOXIA EXCERIA 480GB
2,5" SATA SSD lub równoważne 10
Dyski do komputerów
CyberPower UPS Value Pro
(700VA/390W, 4xFR, AVR, LCD)
kod producenta: VP700ELCD-FR
lub równoważne
5
UPS biurowe
Przewodowa mysz optyczna Dell
MS3220 5
Mysz optyczna z przyciskami
wstecz/naprzód
Pamięci SanDisk 32GB Ultra Fit
SDCZ430-032G-G46 lub
równoważne
30
Pendrive 32 GB
Komputer stacjonarny Lenovo
ThinkCentre M75t Ryzen
5/8GB/256/Win10P, kod
producenta: 11KC000RPB lub
równoważne
4
Skaner przelotowy
Monitor LLCD IPS Dell E2420H 210- 4 Monitor z matrycą LCD IPS, przekątnej
ATTS Commercial E series MR lub
równoważny
minimum 23,8" i klasie energetycznej C
Zarządzalny przełącznik sieciowy
D-Link 52p DGS-1210-48
(48x10/100/1000Mbit 4xSFP
Combo) lub równoważny
1
Przełącznik sieciowy, minimum 44 porty
10/100/1000, zarządzalny na poziomie L2
Komputer przenośny laptop - Acer
Swift 3 R3-5300U/8GB/256 SF314-
43 || NX.AB1EP.00K lub
równoważny
1
Laptop z ekranem 14,1"
Kamera internetowa HD Logitech
C270 HD lub równoważne 6
Kamera z mikrofonem do telekonferencji i
szkoleń
Głośniki do komputera Creative
2.0 Pebble lub równoważne 6
Głośniki 2.0 do telekonferencji i szkoleń
Wskazane produkty stanowią przykłady urządzeń, jakie interesują Zamawiającego. Znaki firmowe
producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak
najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do
zaoferowania tych konkretnych produktów wskazanych w tabeli i może zaoferować inne, jednakże
wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności pod względem: charakteru użytkowego (tożsamość
funkcji), parametrów technicznych, parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
4. Gwarancja dla oferowanych urządzeń: 2 lata gwarancji dla wszystkich elementów zamówienia z wyjątkiem
myszy optycznych (1 rok) oraz komputerów stacjonarnych (3 lata gwarancji producenta).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania oferty:
do dnia: 04.10.2021 do godz. 12:00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7 Sekretariat) w jednej zamkniętej kopercie do dnia
4 października 2021 r. do godz. 12:00 lub we wskazanym terminie przesłać w wersji elektronicznej na adres
sekretariat@poznan.ap.gov.pl. Ofertę składaną poprzez e-mail składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym1. Przekazywanie oferty, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności
danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość
zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Kopertę należy opisać
następująco:
Oferta
Nazwa i adres Wykonawcy: ..........................................................................
Nazwa i adres Zamawiającego:
Archiwum Państwowe w Poznaniu Ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań
Zapytanie Ofertowe IT.043.11.2021
nie otwierać przed 04.10.2021 r. godz. 12:00
Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godz. dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
Termin składania:2021-10-04
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny:
Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami dostawy.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
Cena ofertowa brutto - 100 %
Kryterium cena ofertowa brutto dokonana zostanie na podstawie informacji o cenie ofertowej brutto zawartej
w ,,formularzu ofertowym", stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego i przeliczona według wzoru:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 100 %
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1
egzemplarzu.
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego
do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
1 Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu
osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
Podpis osobisty to podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U.
2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą
certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu
osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią
warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
Kontakt:W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
a) w sprawach merytorycznych - Wojciech Nawrocki, tel. 61 852 46 01, wnawrocki@poznan.ap.gov.pl
Numer dokumentu:IT.043.11.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: