Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16647489 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup środków czystości i chemii gospodarczej
Organizator:Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
Adres: ul. Wyzwolenia 28, 78-131 Dźwirzyno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:507532334
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
Zakup środków czystości i chemii gospodarczej dla potrzeb Zamawiającego w obiektach
użyteczności publicznej będących w zarządzie trwałym GOSTiR.
2. Wymagania dotyczące zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów
wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym do niniejszego zaproszenia.
Wszystkie środki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zdalne do użytku przez okres co
najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.
Wszystkie środki będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać atest PZH lub równorzędny
certyfikat.
Asortyment i ilość środków czystości i chemii gospodarczej podanych w Formula rzo Ofertowym jest
przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego.
Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
1. Zakup środków czystości i chemii gospodarczej dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a
wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego zgłoszonych w formie
pisemnej, mailowej lub telefonicznie przez pracownika Zamawiającego.
2. Zamówione środki czystości i chemia gospodarcza winny być dostarczane do GMINNEGO CENTRUM
SPORTU i REKREACJI ul. Sportowa 29 w Dźwirzynie, 78-131 Dźwirzyno, transportem na koszt
Dostawcy w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia.
3. W przypadku dostarczenia środków czystości i chemii gospodarczej niezgodnych z warunkami zamówienia
Zamawiającym zastrzega sobie prawo reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od
daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy asortyment na nowy, wolny od wad.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce oraz termia składania oferty:
1. Ofertę można:
a) przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście na adres:
GMINNY OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI i REKREACJI
ul Wyzwolenia 28,
78-131 Dźwirzyno w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godz. 14;00
b) przesłać e- mailem na adres: gostir@dzwirzyno.pl w terminie do 21 stycznia 2019 r. do godz. 14;00.
3. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający' może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie ul. H. Sawickiej 29 w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 14;30
Termin składania:2019-01-21
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Marek Maj pod nr 507532334
oraz pod adresem e- mail fsoleckie@gostir.dzwirzyno.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: