Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26030052 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup tonerów
Organizator:Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Adres: ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-22) 633 86 80 fax.: (0-22) 633 86 54
E-mail:
Opis:zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym:

1 Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Lp. Opis j.m. Ilość

zakup tonerów do urządzeń wg załączonej specyfikacji komplet 1

2 Szczegóły zapytania ofertowego:
1 jednorazowa dostawa na koszt oferenta
2 wymagania tak jak w dołączonym wykazie zarówno oryginały jak i zamienniki
3 ilość zamówionych tonerów uzalezniona będzie od cen jednostkwych
4 Zamawiający dopuszcza zakup tonerów w opakowaniach korporacyjnych
Miejsce i termin składania ofert: 5 TERMIN SKŁADANIA ofert: 26.10.2023 godz 12:00
8 Miejsce składania ofert w formie papierowej (CRS Bielany): Lindego 20
9 Adres składania ofert w formie elektronicznej: zakupy@crs-bielany.waw.pl
Otwarcie ofert:10 Otwarcie ofert: 26.10.2023 godz 14:00
Termin składania:2023-10-26
Miejsce i termin realizacji:3 Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, Lindego 20
4 Termin realizacji wykonania przedmiotowego zamówienia: listopad 2023
Wymagania:6 Cena (proszę określić wartość cenową netto i brutto), formularz ofertowy
11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego nie podając przyczyny.
12 CRS Bielany - oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę/zakupiony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności..
13 Oferent na fakturze VAT poda rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Uwagi:14 RODO - dane osobowe.
W związku z przesłanym zapytaniem ofertowym, informujemy, że Administratorem danych osobowych Oferenta jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w Warszawie (01-922), z siedzibą przy ul. Conrada 6, reprezentowane przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres: ochrona.danych@crs-bielany.waw.pl , bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany w umowie. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania - w określonych sytuacjach. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zakupowej, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcie i wykonania umowy. Podanie przez Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia procedury. Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty, IT czy hosting. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Numer dokumentu:CRS.DZP.260.121.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: