Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-09
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego
Organizator:Techwind Jan Rutkowski
Adres: Dąbrowa 6, 80-297 Banino
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:602 212758
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28073
Opis:Wyposażenie Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium - Centrum Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego - windy).
Przedmiotem zamówienia jest zakup, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego dla poniższych urządzeń:
1. Prasa krawędziowa do gięcia blach
2. Szlifierko-gradowarka
3. Frezarka CNC - Ploter
4. Gilotyna do blach
5. Laser do cięcia blach
6. Prasa hydrauliczna lub elektryczna
7. Walcarka
8. Giętarka do blach

Część 1
WYPOSAŻENIE HALI PRODUKCYJNEJ - MASZYNY I URZĄDZĄDZENIA

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Wyposażenie Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium - Centrum Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego - windy). (numer projektu POIR.02.01.00-00-0051/19-00)
Znak postępowania: Wyposażenie/Hala/Techwind/2021/1
Przedmiotem zamówienia jest zakup, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego dla poniższych urządzeń:
1. Prasa krawędziowa do gięcia blach - parametry:
- Nacisk do 320 ton.
- Szerokość gięcia do 3000 mm, grubość blachy do 9 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Szlifierko-gradowarka - parametry:
- Wymiary stołu obróbczego do 1500 mm x 800 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
3. Frezarka CNC - Ploter - parametry:
- Wymiary stołu obróbczego do 1500 mm x 3000 mm.
- Urządzenie będzie wykorzystywane przede wszystkim do obróbki płyt wiórowych (drewna).
- Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.
4. Gilotyna do blach - parametry:
- Cięcie blach szerokość 3000 mm, grubość blachy do 4 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
5. Laser do cięcia blach- parametry:
- Moc 4 kW.
- Pole robocze o wymiarach 1500x3000 mm.
- Cięcie blach do 9 mm grubości.
- Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
6. Prasa hydrauliczna lub elektryczna - parametry:
- Nacisk do 1200 ton.
- Wymiary przestrzeni roboczej do 970 - 700 mm.
- Podstawowym produktem, który będzie wytwarzany na urządzeniu będzie blacha wygięta sinusoidalnie zgodnie z załączonym rysunkiem blachy o grubości do 0,5 mm ze stali zwykłej ST0 lub ze stali nierdzewnej 304.
- Profilowanie blach do grubości 0,5 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim.
7. Walcarka - parametry:
- Długość walcowania do 3.1m, materiał do 5 mm, średnica gięcia od 270 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
8. Giętarka do blach - parametry:
- Szerokość blachy do 3000 mm, grubość blachy do 4 mm.
- Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
Okres gwarancji
12 miesięcy minimum
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2021-02-12

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-21

Data ostatniej zmiany

2021-01-29
Termin składania:2021-02-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
Gmina
Żukowo
Miejscowość
Banino
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0051/19 - Wyposażenie Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium - Centrum Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego - windy).
Warunki zmiany umowy
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wymagane.
4.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum składanej oferty.
4.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej popartej 3 referencjami z ostatnich 5 lat (dotyczące składanych ofert).
4.2 Oferent może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub zasobów finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.3 Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.2. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.3.1 Oferent, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Oferenci mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te spełnią warunek 4.1.3.
4.3.3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
4.4 Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.5 W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.1 musi spełniać co najmniej jeden Oferent samodzielnie lub wszyscy Oferenci łącznie.
4.6 Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-21
Data ostatniej zmiany
2021-01-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)
1. Cena 60%
2. Przedłużony okres gwarancji i rękojmi 20%
3. Serwis 20%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Do drugiego etapu postępowania przetargowego zostaną zaproszeni Oferenci spełniający wymogi zawarte w niniejszej SIWZ i zakwalifikowani przez Komisję Przetargową.
Zaproszeni Oferenci będą podczas indywidulanych negocjacji określali ostateczną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jan Rutkowski
tel.: 602 212758
e-mail: j.rutkowski@techwind.pl
Kod CPV:42600000-2, 42610000-5, 42623000-9, 42630000-1, 42636000-3
Numer dokumentu:2021-14869-28073, Wyposażenie/Hala/Techwind/2021/1
Źródło: Internet i własne
2021-02-09 09:21
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.

2021-02-03 14:32
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.

2021-01-29 11:36
Zmiana terminu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28073

Ogłoszenie nr 2021-14869-28073
Wyposażenie Centrum Logistyczno – Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium – Centrum Badawczo – Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego – windy).

Przedmiotem zamówienia jest zakup, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego dla poniższych urządzeń:

1. Prasa krawędziowa do gięcia blach
2. Szlifierko-gradowarka
3. Frezarka CNC - Ploter
4. Gilotyna do blach
5. Laser do cięcia blach
6. Prasa hydrauliczna lub elektryczna
7. Walcarka
8. Giętarka do blach
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-02-05

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-21

Data ostatniej zmiany

2021-01-29