Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18011344 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw
Organizator:Gmina Lipce Reymontowskie
Adres: ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
Województwo / powiat: łódzkie, pow. skierniewicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 831 61 97, fax. 46 831 62 68, 46 831 61 66
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw" w miejscowości Siciska.
Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie placu zabaw we wsi Siciska poprzez dostawę
i montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa urządzeń:
? Domek zabawowy,
? Ścianka wspinaczkowa z drabinką,
? Liczydło wolnostojące,
? Ławka drewniana z oparciem - 2 sztuki.
Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe.
Specyfikacja:ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST ZAPYTANIE
OFERTOWE:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego
www.lipcereymontowskie.pl oraz można je pobrać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie
pokój nr 3.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.
do godziny 11.00. w siedzibie Zamawiającego: tj. w Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 4 (sekretariat) w poniedziałek, wtorek, czwartek
w godzinach od 8.00 do 16.00, w środę w godzinach od 8.00 do 18.00, w piątek w godzinach
od 8.00 do 14.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, pokój nr 5 (sala posiedzeń).
Termin składania:2019-09-30
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku.
Wymagania:KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert - cena 100%. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, spełniająca
wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) Irmina Wójt - Inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
e-mail: irmina.wojt@lipcereymontowskie.pl
2) Katarzyna Choińska - Kierownik Referatu Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, e-mail: katarzyna.choinska@lipcereymontowskie.pl
tel. 46 831 61 97 lub 46 831 61 66 fax. 46 831 62 68,
w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00,
w środę w godzinach od 8.00 do 18.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.
Numer dokumentu:RGPiK.271.12.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: