Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27172585 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup urządzenia do uszczelniania kapsułek z płynem wraz z częściami do rozmiaru kapsułki
Organizator:Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o
Adres: Spółdzielcza 25A, 11-001 Dywity
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
NIP:PL9471869363
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189841
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR LGO/01/2024 zakup urządzenia do uszczelniania kapsułek z płynem (aplikacja otoczki na kapsułkę) wraz z częściami do rozmiaru kapsułki 0 (1 szt., stan fabrycznie nowe)
Powstaje w kontekście naboru
FEPW.01.04-IP.01-001/24 - Wzornictwo w MŚP

Część 1
Zakup urządzenia do uszczelniania kapsułek z płynem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Cel zamówienia:
Produkcja kapsułek twardych wypełnionych płynem w tym podwójnych kapsułek czyli kapsułek twardych z płynem i wewnętrzną kapsułką z proszkiem.
Planowane do zakupu urządzenie umożliwiać ma szczelne zamykanie kapsułek o rozmiarze 0 za pomocą otoczki celulozowej (wersja wegańska).
Przebieg procesu technologicznego
Uszczelnianie odbywa się poprzez nałożenie pierścienia z płynnej celulozy na zewnętrzną powierzchnię kapsułki w miejscu łączenia korpusu i czapki kapsułki. Roztwór celulozy w alkoholu jest wcześniej przygotowany w zbiorniku podłączonym do maszyny. Następnie wstęga celulozowa zostaje wstępnie osuszona co zapewnia jej szybkie zamocowanie, zabezpieczające przed rozszczelnieniem w czasie transportu do komory suszącej. Po opuszczeniu komory kapsułki są gotowe do kolejnych etapów produkcji.
Szczegółowy opis zamówienia:
Urządzenie do uszczelniania kapsułek z płynem poprzez aplikację otoczki w miejscu łączenia wieczka i korpusu kapsułki wraz z częściami do rozmiaru kapsułki 0 (1 szt., stan fabrycznie nowy)
Minimalne parametry techniczne/funkcjonalności
- W ramach zamówienia planowany jest zakup Urządzenia do uszczelniania kapsułek z płynem, który ma uzupełnić linię produkcyjną kapsułek.
- Zakres możliwych rozmiarów kapsułek od 00 do 5
- Części formatowe do rozmiaru 0
- wydajność (kaps/h) nominalna- 60.000 kapsułek/godz. dla HPMC
- Mieszalnik i niezbędne części do przygotowania roztworu otoczki (banderoli) dla kapsułki celulozowej
- Przezbrojenie: Możliwe do wykonania przez jedną osobę w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Każda część formatowa czytelnie oznaczona, w celu uniknięcia pomyłki podczas przezbrojenia. Przykręcanie części za pomocą dedykowanych śrub z rączką.
- Panel sterowniczy HMI dotykowy z wizualizacją pracy poszczególnych zespołów. Możliwość zadawania parametrów pracy (wyświetlanie wartości zadanej oraz rzeczywistej). Pulpit operatora ma również wyświetlać stany alarmowe oraz nie dopuścić do sytuacji zabronionych. Panel sterowniczy minimum w języku polskim. Możliwość tworzenia receptur i ich zapisywania w pamięci wewnętrznej.
- Logowanie się z różnych poziomów dostępów.
- stal kwasoodporna. AISI 304, tworzywa sztuczne. Materiał mający kontakt z produktem AISI 316 L
- Wymagana dokumentacja techniczna
- Instrukcje przezbrojenia,
- Instrukcje konserwacji i czyszczenia,
- Katalog części zamiennych i użytych podzespołów,
- Certyfikaty CE/ATEX oraz certyfikaty na użyte podzespoły,
- Wykaz elementów mających kontakt z produktem oraz certyfikaty na te elementy.
- Dostawca zobligowany jest dostarczyć niezbędną dokumentację kwalifikacyjną zgodną z GMP aneks 15 i 11, zawierającą:
- ANALIZĘ RYZYKA
- FAT
- SAT
- DQ
- IQ
- OQ
- W ramach zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu technologii użytej do funkcjonowania urządzenia jak i technicznej obsługi maszyny.
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy

Za termin realizacji rozumie się dostawę, montaż uruchomienie oraz szkolenie zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- Wykonawca dokonuje pierwszego uruchomienia,
- Wykonawca przeprowadza szczegółowe szkolenie dla operatorów i mechaników z zakresu mycia, konserwacji, obsługi i przezbrojenia,
- Wykonawca przeprowadza szkolenie dot. technologii produkcji
- Testy niezbędne do odbioru:
- Dostarczenie pełnej dokumentacji DTR, IQ, OQ, PQ
- Dostarczenie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją,
- Przezbrojenie trwające nie dłużej niż 60 min,
- Nieprzerwane, poprawne uszczelnianie kapsułek przez 60 min przy największej wydajności dla każdego rodzaju kapsułki,
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-14
Termin składania:2024-06-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Dywity
Miejscowość
Dywity
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2025-04-10
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Planowany termin zawarcia umowy - w czasie trwania ważności oferty (tj. w ciągu 90 dni od terminu zakończenia przyjmowania ofert).
Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 10 kwietnia 2025 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia
z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
? Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
? Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
? Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
? Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
? Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
? Przedłożenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie minimalnych wymagań technicznych - wzór własny oferenta
? Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym
w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej:
? Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
? Datę wystawienia oferty
? Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
? Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
? Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
? Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
? Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
? Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
? Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
? Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
? Wykonawca oświadcza, że:
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
b. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
c. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
? Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3) Przedłożenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie minimalnych wymagań technicznych - wzór własny oferenta
4) Przedłożenie pełnomocnictwa do złożenia oferty (jeśli dotyczy).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-15
Data ostatniej zmiany
2024-05-15 14:09:34

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/inna waluta będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min / C r) x 70
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) Punkty w ramach kryterium wydajności - liczba kapsułek na godzinę będą przyznawane wg formuły
B n = (W r / W max) x 20
W max - najwyższa wydajność wśród ofert
W r - wydajność oferty rozpatrywanej
B n - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
c) Punkty w ramach kryterium zużycie energii elektrycznej w kWh będą przyznawane wg formuły:
C n = (M min / M r) x 5
M min - moc minimalna w zbiorze
M r - moc oferty rozpatrywanej
C n - liczba punktów przyznana ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
d) Punkty w ramach kryterium zużycie sprężonego powietrza 6 bar w l/min będą przyznawane wg formuły
D n = (P min / P r) x 5
P min - wartość zużycia sprężonego powietrza minimalna w zbiorze
P r - wartość zużycia sprężonego powietrza oferty rozpatrywanej
C n - liczba punktów przyznana ofercie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Lech-Sapalska
tel.:
e-mail: eubiocoprojekty@eubioco.eu
Kod CPV:42000000-6, 42990000-2
Numer dokumentu:2024-68462-189841, LGO/01/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: