Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usług badawczych
Organizator:KPMS Mateusz Średziński
Adres: ul. J.K. Branickiego 25A lok. 7, 15-085 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 535 359 947
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu prototypu nowego produktu - mobilnej przesypywarki do proszku gaśniczego na rzecz KPMS Mateusz Średziński. W ramach usługi badawczo-rozwojowej konieczne jest opracowanie rozwiązania, którego późniejsze zastosowanie przyczyni się do innowacji produktowej w przedsiębiorstwie KPMS Mateusz Średziński.

Celem zamawianej usługi badawczej jest przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu mobilnego urządzenia przeznaczonego do serwisu gaśnic przeciwpożarowych - przesypywarki do proszku gaśniczego, która umożliwi regenerację różnego rodzaju proszków gaśniczych używanych w gaśnicach. Niezbędne jest także zaprojektowanie specjalnej konstrukcji umożliwiającej łatwe przenoszenie, składanie i rozkładanie, jak również zainstalowanie banku energii, umożliwiającego pracę bez konieczności podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.

Usługa badawcza powinna rozpocząć się analizą dotychczas używanych w firmie oraz na rynku rozwiązań dotyczących serwisu gaśnic przeciwpożarowych. Niezbędne jest także zapoznanie się z obecnymi i planowanymi do wprowadzenia na rynek produktami przedsiębiorstwa, do których projektowane będzie rozwiązanie.
Kolejnym krokiem będzie określenie warunków brzegowych i opracowanie koncepcji, na podstawie której, w trakcie prowadzonych prac badawczych wykonany zostanie prototyp mobilnego urządzenia przeznaczonego do serwisu gaśnic przeciwpożarowych - przesypywarki do proszku gaśniczego. Umożliwi to testowanie zaproponowanego i wypracowanego w toku badań rozwiązania. Wykonanie prototypu mobilnego urządzenia odbędzie się na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wypracowanej w trakcie prac badawczych. Prototyp powinien zostać przetestowany w oparciu o wszystkie wskazane przez Zamawiającego warunki funkcjonalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w testach. Wynikiem przeprowadzonych testów musi być dokonanie przez Wykonawcę stosownych poprawek i udoskonaleń badanego prototypu.

Dodatkowe wytyczne dotyczące posiadanej już wiedzy i know-how Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania - nie mają one jednak wpływu na sporządzenie ani oszacowanie oferty - Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zamówienia nie będą problemów z określeniem niezbędnych nakładów, liczebności zasobów personalnych i pracochłonności prac.

Prototyp powinien posiadać funkcjonalności przedstawione przez Zamawiającego oraz muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie zespół Wykonawcy oraz Zamawiający uznają za istotne. W trakcie badań Wykonawca powinien zaproponować przynajmniej 3 warianty rozwiązania. Z zaproponowanych wariantów Zamawiający wybierze jedno rozwiązanie, na podstawie którego zostanie wykonany ostateczny prototyp urządzenia.

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:
o Raport zawierający wyniki badań z syntetycznym podsumowaniem efektów uzyskanej nowej wiedzy,
o Prototyp,
o Dokumentacja zastosowanych rozwiązań w postaci określonych parametrów technicznych zastosowanych w prototypie.
Prototyp mobilnego urządzenia przeznaczonego do serwisu gaśnic przeciwpożarowych - przesypywarki do proszku gaśniczego po odbiorze od Wykonawcy zostanie zgłoszony do Urzędu Patentowego jako wzór przemysłowy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do 12 lipca 2019 roku do godziny 12.00
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
2) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Brant 1/2019" na adres: KPMS Mateusz Średziński, ul. J.K. Branickiego 25A lok. 7, 15-085 Białystok lub drogą mailową na adres: biurokpms@gmail.com
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12 lipca 2019 roku do godziny 12.00.
Termin składania:2019-07-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienie - nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Termin realizacji umowy:

Termin realizacji umowy będzie zgodny z terminem przedstawionym w ofercie, jednak nie będzie on późniejszy niż 31.12.2019
Wymagania:Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów
1. Cena ofertowa - waga kryterium 80%
2. Termin wykonania - waga kryterium 20%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru P=Pc+Pt, gdzie:
P - ostateczna liczba punktów ocenianej oferty
Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Pt - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium termin wykonania
1) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
Pc=(Cn/Co)x 80 pkt
Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów w tym kryterium.
2) Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie liczona według wzoru.
Pt - termin wykonania powyżej 90 dni kalendarzowych - 0 pkt
Pt - termin wykonania od 81 do 90 dni kalendarzowych - 5 pkt
Pt - termin wykonania od 71 do 80 dni kalendarzowych - 10 pkt
Pt - termin wykonania od 61 do 70 dni kalendarzowych - 15 pkt
Pt - termin wykonania poniżej 61 dni kalendarzowych - 20 pkt
Wartość punktowa w zakresie kryterium termin wykonania przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. J.K. Branickiego 25A lok. 7, 15-085 Białystok.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zobowiązuje Oferenta do złożenia oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Kontakt:Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Mateusz Średziński

Email: biurokpms@gmail.com

Telefon: 535 359 947
Kod CPV:73000000-2, 73110000-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: