Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usług specjalistycznych polegających na opracowaniu cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych
Organizator:Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o
Adres: Mościckiego 1, 24-110 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 535 299 506
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup usług specjalistycznych polegających na opracowaniu cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych dla Podmiotu Inkubowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Pearl Sp. z o.o.)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Animatora Projektu - Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. usługi specjalistycznej dotyczącej opracowania cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego - PEARL Sp. z o.o.
Cel zamówienia
Podmiot Inkubowany planuje promocję poprzez social media, sama sprzedaż będzie odbywała się przez drogerie stacjonarne oraz kanały internetowe.Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie innowacyjnej linii kosmetyków przeznaczonej do pielęgnacji stref intymnych kobiet.
Przedmiot zamówienia
1. Zakres usługi obejmuje wykonanie cyfrowych wizualizacji dla 3 produktów kosmetycznych, wraz z opracowaniem etykiety i opakowania dla każdego produktu, które to Podmiot Inkubowany zamierza wprowadzić na rynek.
2. Zamówienie dotyczy opracowania wizualizacji dla następujących produktów:
1. Pink PEARL Żel Oczyszczająco Nawilżający,
2. Silver PEARL Mgiełka Odświeżająca,
3. Gold PEARL Serum Liftingujące.
3. Wymagania techniczne dla wizualizacji produktów:
1. Wymiary: FORMAT BRUTTO: 850x2100mm
2. ROZDZIELCZOŚĆ: 150 dpi
3. ZESTAW KOLORÓW: CMYK
4. Wszystkie teksty zamienione na krzywe.
5. Format otrzymanych plików .tiff , .pdf i pliki źródłowe.
4. Etykiety: Proponowany wymiar etykiet wysokość 7 cm, szerokość 12 cm.
5. Każdy z trzech produktów powinien przyjąć odmienny kolor.
6. Charakterystyka wyglądu opakowań: opakowanie tanie, lekkie, zużywające mało surowca, produkowane w technologii oszczędnej i materiałooszczędnej, ekologiczne nawiązujące do koncepcji less waste.
7. W trakcie realizacji zamówienia wymagane są spotkania pomiędzy Wykonawcą a Podmiotem Inkubowanym. Spotkania mogą mieć formę wideokonferencji lub dowolnej innej formy za obustronną zgodą Wykonawcy zlecenia oraz Podmiotu Inkubowanego.
8. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z uwzględnieniem następującym terminów:
1) w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Podmiot Inkubowany przekazuje Wykonawcy informacje dotyczące oczekiwań i potrzeb dotyczących przedmiotu umowy oraz informacje dotyczące zakresu, jakie mają się znajdować na etykietach, opakowaniach. Informacje zostaną Wykonawcy dostarczone drogą elektroniczną.
2) w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1) Wykonawca potwierdzi otrzymanie informacji,
3) w terminie 8 dni roboczych od terminu o którym, mowa w pkt 2) Wykonawca przedstawi Podmiotowi Inkubowanemu minimum 2 wersje podglądowe do akceptacji dla każdego z produktów,
4) w terminie 5 dni roboczych, od terminu o którym, mowa w pkt 3), Podmiot Inkubowany przedstawi Wykonawcy ewentualne uwagi lub sugestie.
5) w terminie 5 dni roboczych od terminu, o którym mowa w pkt 4), Wykonawca przedstawi Podmiotowi Inkubowanemu ostateczną wersję przedmiotu umowy.
9. Uwagi/sugestie przedstawiane będą Wykonawcy podczas spotkań w siedzibie Zamawiającego lub w korespondencji mailowej lub telefonicznej.
10. Podmiot Inkubowany potwierdzi wybór finalnej wersji wizualizacji 3 produktów wraz opracowaniem etykiety i opakowania dla każdego produktu poprzez przesłanie na adres e-mail Wykonawcy informacji zatwierdzającej projekt poszczególnych produktów.
11. Podstawą do wystawienia końcowego protokołu odbioru usługi będzie wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 01-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy składać najpóźniej do dnia 01.08.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ppnt.pulawy.pl.
2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową liczy się data faktycznego wpływu oferty do sekretariatu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie określonym w ust. 1 Zamawiający otworzy jedynie zewnętrzną kopertę w celu ustalenia adresu, na jaki ma zostać odesłana oferta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-08-01
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Puławy
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w część II pkt 10. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.09.2019 r.
2. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podmiot inkubowany
Wadium:900,00 zł
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali (lub nadal wykonują) co najmniej jedno zamówienie o wartości netto nie mniejszej niż 10 tysięcy zł dotyczące realizacji wizualizacji graficznych produktów lub równoważne. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:
a) oświadczenia (Załącznik nr 2);
b) wykazu wykonanych zamówień (Załącznik nr 3);
c) dowodów, że wszystkie zamówienia ujęte w wykazie - stanowiącym załącznik nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dołączenie do oferty kopii referencji, protokołów lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Dodatkowe warunki
W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) na rachunek Zamawiającego nr 30 1020 3219 0000 9502 0130 5754 z dopiskiem: ,,Wadium - Opracowanie cyfrowych wizualizacji produktów kosmetycznych". Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Za datę wpływu środków na rachunek bankowy uważa się datę zaksięgowania środków na koncie Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne).
2. Szczegółowe warunki istotnych zmian umowy zostały opisane załączniku nr 5 do Zapytania w § 11 Zmiany umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera Zapytanie ofertowe.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Każda oferta niespełniająca warunków formalnych przedstawionych w niniejszym zapytaniu zostanie odrzucona, a pozostałe podlegać będą ocenie wg poniższych kryteriów:
Kryterium oceny ofert: cena brutto - waga punktowa 100 pkt (100 %)
Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C= (Cmin / Cb) * 100 pkt gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert za wykonanie całości zamówienia.
Cb - cena brutto badanej oferty za wykonanie całości zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie udzielona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
2. Zamawiający dokona oceny oferty pod kątem poprawności rachunkowej.
3. Zamawiający dokona poprawy oczywistych błędów rachunkowych informując o tym wykonawcę.
4. W przypadku nie wyrażenia zgody w terminie 3 dni przez Wykonawcę na poprawienie błędów rachunkowych oferta taka zostanie odrzucona.
5. W przypadku błędów wyliczeniu ceny podstawą do dokonywania poprawek będzie cena jednostkowa netto.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen jak zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejsza oferty przekroczy budżet Projektu, którym dysponuje Zamawiający.
9. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą ilość punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o wykonanie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i Podmiotem Inkubowanym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, Podmiotem Inkubowanym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku pranym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie metodą spełnia albo nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale V Zapytania. Niepełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
Adres
Ignacego Mościckiego 1/nd
24-110 Puławy
lubelskie , puławski
Numer telefonu
81 464 63 16
NIP
7162818734
Tytuł projektu
Platforma startowa "Wschodni Akcelerator Biznesu"
Numer projektu
POPW.01.01.01-06-0001/18-00
Załączniki

Projekt umowy - załącznik nr 5
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4
Wykaz zrealizowanych dostaw - załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paula Zielińska e-mail: paulazielinska@gmail.com;
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 535 299 506
Kod CPV:79930000-2
Numer dokumentu:1197287, ZP.271.1.20.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: