Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usługi badawczej
Organizator:Net Group Jerzy Karasiuk
Adres: ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 666888589
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej mającej na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania) odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń, służącego wsparciu wyższej kadry kierowniczej (zarządów i dyrektorów zarządzających i dyrektorów funkcyjnych), w zakresie:
o pomiaru rzeczywistej kontrybucji pracy biur merytorycznych zakładu ubezpieczeń do realizacji założonych kluczowych mierników efektywności (KPIs), w tym faktycznej efektywności pracy tych biur
o pomiaru siły współzależności pomiędzy decyzjami poszczególnych biur merytorycznych, wczesnego rozpoznania sprzeczności decyzji pomiędzy współpracującymi ze sobą biurami
o poprawy precyzji rozliczania celów, definiowania ,,sukcesu" i doboru poziomów ambicji na każdym szczeblu organizacji służące określaniu przyszłych kierunków rozwoju zakładu ubezpieczeń
o określania poziomów granicznych pomiarów efektywności na każdym poziomie organizacji - przekroczenie poziomu granicznego spowoduje ostrzeżenie (alert) otrzymania wyniku (poziomu efektywności) na poziomie zagrażającym realizacji celów strategicznych KPIs

Prototyp oprogramowania powinien umożliwiać porządkowanie dużych ilości danych i informacji zarządczych, które posłużą do generowania wskazań ułatwiających zarządzanie zakładem ubezpieczeń. Rozwiązanie zostanie umiejscowione w obszarze kontrolingu zakładu ubezpieczeń, w systemie informacji zarządczych (MIS, Management Information System) wspierających wyższą kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżek rozwoju organizacji i sposobu dochodzenia do założonych celów.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Usługa badawcza, mająca na celu wytworzenie prototypu rozwiązania (oprogramowania):
a. odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej na poziomie zakładu ubezpieczeń - w zakresie nie węższym niż ROE (return on equity), ROA (return on assets), dźwignia finansowa, rentowność inwestycji aktywów własnych, rentowność sprzedaży, koszt wytworzenia sprzedaży, koszt administracyjny, szkodowość, wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
b. odwzorowującego współzależności pomiędzy parametrami działalności operacyjnej i finansowej zakładu ubezpieczeń na poziomie poszczególnych linii biznesowych i kapitału alokowanego do nich - w zakresie nie węższym niż RORBC (return-on-risk-based-capital), wartość składek zarobionych netto, średnia wartość składki zarobionej netto, liczba polis, szkodowość netto, udział reasekuratorów w wartości składek przypisanych brutto, koszty wytworzenia sprzedaży, koszty administracyjne, wskaźnik sprzedaży krzyżowej (cross-sell), częstość szkód i średnia wartość szkody, w tym koszty wartość kosztów likwidacji szkód
c. umożliwiającego wyjaśnienie wpływu (kontrybucji) komponentów operacyjnych na kluczowe mierniki efektywności na poziomie zakładu ubezpieczeń (ROE) i linii biznesowych (RORBC)
2. Prototyp oprogramowania powinien zapewnić wysoką efektywność przetwarzania danych (czasy przeliczeń w prototypie nie powinny przekroczyć 2 min przy pojedynczym zapytaniu)
3. Prototyp oprogramowania powinien być oparty na co najmniej:
a. czterech niezależnych kanałach sprzedaży
b. trzech produktach ubezpieczeniowych (OC komunikacyjne, AC, majątkowe)
c. dwóch segmentach klienckich (indywidualnym, korporacyjnym)
d. podziale na ,,odnowienia" i ,,nowy biznes"
4. Prototyp (oprogramowanie) powinien być poprawnie funkcjonującym rozwiązaniem (MVP)
5. Rozwiązanie powinno zostać opracowane w technologii PHP lub Java
6. Niezależnie od prototypu oprogramowania powinna zostać opracowana prezentacja technologiczna rozwiązania (wyników B+R) w formacie PPTX lub DOC, DOCX, dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 24.08.2019 r.
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze
lub przesłać e-mailem na adres: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres: Net Group Jerzy Karasiuk, ul. Żeromskiego 53 B, 17-300 Siemiatycze.
Termin składania:2019-08-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia musi umożliwić realizację zamówienia w pełnym zakresie, a szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną wskazane w umowie zawartej między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada, że realizacja zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Cena netto 80%
2. Termin realizacji zamówienia 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium ,,Cena netto" Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K1=Cn/Co x 80% x 100
gdzie: Cn - najniższa zaproponowana cena netto
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
K1 - liczba punktów przyznana danej ofercie.

Przez kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami.

Ocena w ramach kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
K2 = (Tn/To) x 20% x 100
gdzie:
Tn - najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy
To - termin zaproponowany w badanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy
K2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K=K1+K2
gdzie:
K - liczba punktów w ocenie końcowej
K1 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
K2 - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu stron Umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

W ramach wynagrodzenia ustalonego na podstawie oferty i umowy na realizację zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wyłączne do wszystkich wyników prac B+R (w tym dokumentacji, oprogramowania), w tym majątkowe prawa autorskie do Utworów uprawniające Zamawiającego do korzystania z Utworów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich istniejących polach eksploatacji.
Kontakt:Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Jerzy Karasiuk

Email: jerzy.karasiuk@netgroup.com.pl

Telefon: 666888589
Kod CPV:73000000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: