Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17607258 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usługi badawczo - rozwojowej
Organizator:Lodziarz.pl Sp. z o.o. Sp. K
Adres: Ul. Ciołkowskiego 90, 15-545 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 514 748 177 800
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo - rozwojowej obejmującej ustalenie receptury oraz opracowanie technologii produkcji przemysłowej koncentratu lodów w proszku o smaku waniliowym z ziarnami wanilii na potrzeby automatów do lodów.
W trakcie prac badawczo-rozwojowych należy wziąć pod uwagę następujące oczekiwania:
- Prace badawczo - rozwojowe mają na celu dobranie odpowiedniej receptury i technologii.
- Podstawowym problemem, który należy rozwiązać jest opracowanie odpowiedniej technologii, aby zapobiec grupowaniu się ziarenek wanilii w automatach do lodów w trakcie przechodzenia przez pompę zębatą. Należy określić właściwą ilość ziarenek wanilii na jedną porcję lodów.
- Koncentrat lodów w proszku z ziarnami wanilii powinien zawierać ok. 6-8% tłuszczu. Ponadto gotowy produkt powinien charakteryzować się wysoką zawartością białka, na poziomie minimum 9 % (obecne tędy zdrowego żywienia).
- Gotowy produkt w proszku pakowany będzie w opakowania o pojemności 2 kg.
- Koncentrat powinien być rozrabiany z mlekiem UHT o zawartości tłuszczu 3,2%, w proporcji 2:1, którym zalewamy będzie automat do lodów.
- Gotowy produkt (lody a automatu o smaku waniliowym z ziarnami wanilii) musi mieć gładką konsystencję oraz termin przydatności do spożycia po rozmieszaniu nie krótszy niż 48 godzin.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy:
a. Opracowania i weryfikacji receptury produktu.
b. Opracowania i weryfikacji technologii wytworzenia produktu.
c. Wykonania prób technologicznych obejmujących badania mikrobiologiczne oraz ocenę sensoryczną gotowego produktu.
d. Sprawdzenia oczekiwanego okresu przydatności do spożycia poprzez badania przechowalnicze.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Lodziarz.pl Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Ciołkowskiego 90, 15-545 Białystok lub przesłać e-mailem na adres : biuro@lodziarz.plbbiuro@lodziarz.pliuro@lodziarz.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.07.2019 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Lodziarz.pl Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Ciołkowskiego 90, 15-545 Białystok
Termin składania:2019-07-10
Miejsce i termin realizacji:e. Sumaryczny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekraczać 120 dni od daty zawarcia umowy.
Zakres usługi musi obejmować wszystkie elementy wymienione w punktach 1 i 2.
Termin realizacji umowy:

Maksymalny okres realizacji wynosi 120 dni.
Wymagania:Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto - 90%
2. Termin realizacji zamówienia - 10%.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium ,,Cena netto" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 90% x 100

gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"

Przez kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy pomiędzy Stronami. Ocena w ramach kryterium ,,Termin realizacji zamówienia" (Kt) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt = (Tn/To) x 10% x 100
gdzie:
- Tn - najkrótszy zaproponowany termin liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
- To - termin zaproponowany w badanej ofercie liczony w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy
- Kt - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"
Maksymalny okres realizacji wynosi 120 dni.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kt

gdzie:
K - liczba punktów w ocenie końcowej
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Kt - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Termin realizacji zamówienia"
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Kontakt:5. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.
Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Marek Kraśnicki
Email: biuro@lodziarz.pl
Telefon: 514 748 177 800
Kod CPV:73000000-2
Numer dokumentu:163/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: