Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14826124 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych
Organizator:Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
Adres: , ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 36 09 308, 48 22 36 09 100, tel. kom.: 48 666 835 572, fax 48 22 36 09 101
E-mail:
Opis:Zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 1 - 3 w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie północnej Polski

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie północnej Polski

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie północnej Polski.

Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 1, Zadaniu nr 2 i Zadaniu nr 3 w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie północnej Polski (woj. pomorskie lub woj. zachodniopomorskie) za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji przez okres:

dla Zadania nr 1 od dnia 30.06.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.,
dla Zadania nr 2 od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.,
dla Zadania nr 3 od dnia 31.08.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

Zadanie nr 1 - od dnia 30.06.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: w terminie do dnia 12.02.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
Termin składania:2018-02-12
Wymagania:Lp.

Nazwa międzynarodowa, postać farmaceutyczna i dawka

Nazwa własna produktu,
postać farmaceutyczna i dawka

J.m.

Okres ważności
w miesiącach określony przez producenta

1.

Ciprofloxacinum 2 mg /ml - 100 ml roztwór do infuzji

Cipronex 2 mg/ml - 100 ml roztwór do infuzji

op.

24

Zadanie nr 2 - od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

Lp.

Nazwa międzynarodowa, postać farmaceutyczna i dawka

Nazwa własna produktu, postać farmaceutyczna i dawka

J.m.

Okres ważności
w miesiącach określony przez producenta

1.

Aqua pro injectione rozpuszczalnik do sporządzania leków paranteralnych 10 ml

Aqua pro inj. Polpharma 10 ml x 100 amp.

op.

36

2.

Amikacinum 250 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 ml

Biodacyna 250 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 ml amp.

szt.

36

3.

Cefuroximum 750 mg proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań

Bifuroksym 0,75 g proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań fiol.

szt.

24

4.

Cefuroximum 1,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Biofuroksym 1,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań fiol.

szt.

24

5.

Ceftriaxonum 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Biotrakson 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań fiol.

szt.

24

6.

Ceftazidimum 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Biotum 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji fiol.

szt.

24

7.

Ciprofloxacinum 500 mg tabletki powlekane

Cipronex 500 mg x 10 tabl. powl.

op.

36

8.

Furosemidum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 2 ml

Furosemidum Polpharma roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml - 2 ml x 50 amp.

op.

36

9.

Metoclopramidi hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml

Metoclopramidum 0,5% Polpharma roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml x 5 amp. (2 ml)

op.

36

10.

Metronidazolum 0,5 % roztwór do wstrzykiwań i infuzji 5 mg/ml 100 ml

Metronidazol 0,5% Polpharma roztwór do wstrzykiwań i infuzji 5 mg/ml - 100 ml

szt.

24

11.

Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Poltram 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań x 5 amp.

op.

36

12.

Tramadoli hydrochloridum

Poltram 50 mg x 20 kaps.

op.

36

13.

Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ml 5 ml

Pyralgin roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ml 5 ml x 5 amp.

op.

36

Zadanie nr 3 - od dnia 31.08.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

Lp.

Nazwa międzynarodowa, postać farmaceutyczna i dawka

Nazwa własna produktu, postać farmaceutyczna i dawka

J.m.

Okres ważności
w miesiącach określony przez producenta

1.

Cefuroximum 750 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub zawiesiny do wstrzykiwań

Bifuroksym 0,75 g proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań fiol.

szt.

24

2.

Cefuroximum 1,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Biofuroksym 1,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań fiol.

szt.

24

Produkty lecznicze wymienione w Zadaniach nr 1-3 przechowywane są w magazynie farmaceutycznym zlokalizowanym na terenie woj. pomorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producenta oraz posiadają do upływu terminu ważności nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta.

Odbiór i przemieszczenie produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-3 do magazynu farmaceutycznego Oferenta odbywać się będzie staraniem własnym i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Planowany termin przemieszczenia do magazynu Oferenta:

produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-2 do dnia 29.06.2018 r.,
produktów leczniczych wymienionych w Zadaniu nr 3 do dnia 30.08.2018 r.

Informacje dotyczące ilości produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-3 oraz miejsce ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli ,,zastrzeżone" w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Produkty lecznicze wymienione w Zadaniach nr 1-3 objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkty te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania.

Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

Przechowywania produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-3 w magazynie farmaceutycznym Oferenta zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - dot. producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - dot. hurtowni farmaceutycznych.
Przechowywania produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-3 w magazynie farmaceutycznym Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
Wymiany produktów leczniczych wymienionych w Zadaniach nr 1-3 przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanu ilościowego przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie produktów zastępujących wymieniane produkty a następnie wydanie produktów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta.

Wymiana będzie dokonywana tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności produktów leczniczych pozostało nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana produktów może być dokonywana na bieżąco sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanów ilościowych rezerwy strategicznej.

Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany produktów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi produktami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany produktów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi produktami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez ARM przetargu na sprzedaż produktów objętych usługą będącą przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jej likwidacji, po cenach zawartych w warunkach przetargu.
Ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące asortymentu, ilości oraz miejsce przechowywania produktów objętych usługą, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ww. ustawy.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne w podzakładce Informacje dla przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje w sprawie wydania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

Wymogi w stosunku do Oferenta:

Oferent musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - dot. producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - dot. hurtowni farmaceutycznych.
Oferent będący wytwórcą produktów leczniczych musi posiadać aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych obejmujące swoim zakresem produkty lecznicze wymienione w pkt I niniejszego ogłoszenia lub w przypadku hurtowni farmaceutycznej Oferent musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obejmujące swoim zakresem produkty lecznicze wymienione w pkt I niniejszego ogłoszenia.
Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
ARM nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami leczniczymi.
Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktów leczniczych spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania - dot. producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - dot. hurtowni farmaceutycznych oraz wymogi określone przez producenta tych produktów.
Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanów ilościowych przyjętych na przechowywanie produktów leczniczych.
Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę produktów objętych usługą będącą przedmiotem postępowania w magazynie farmaceutycznym Oferenta.
Produkty lecznicze, które będą zastępowały wymieniane produkty lecznicze muszą pochodzić z legalnego źródła dostaw i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw.
Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

Pożądanym przez ARM jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu w połączeniu z:

bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub/i

elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.

W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ewidencyjnej produktów określonych w Zadaniach nr 1-3. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwaranci bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
Transport w przypadku przemieszczania produktów leczniczych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz wymogi określone przez producenta tych produktów.
Inne postanowienia.

Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm). ARM zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez ARM warunki, otrzymają od ARM zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
Ilości produktów leczniczych, które Oferent obejmie usługą przechowywania i wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postepowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.),
osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena - 100% (wynagrodzenie za usługę przechowywania wraz z dokonywaniem wymiany produktów leczniczych bez podatku VAT).
Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 12.02.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta ARM nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.gov.pl oraz www.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty - Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Kontakt:Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 308.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: