Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20622347 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usługi szkolenia zawodowego
Organizator:Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A
Adres: Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:607074405
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29167
Opis:AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY - EDYCJA II

Część 1
Zarządzanie wg metodyki PRINCE 2"

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkolenia zawodowego ,,Zarządzanie projektami oraz kierowanie zespołem projektowym wraz z uzyskaniem certyfikatu wg metodyki PRINCE 2"
dla 1 osoby.
Celem zamówienia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestnika szkolenia niezbędnych do zarządzania projektami oraz budowania i kierowania zespołami projektowymi, uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w akredytowanym szkoleniu wg metodyki PRINCE2
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji oraz wydaniem odpowiedniego zaświadczenia oraz certyfikatu PRINCE2, który jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2(R) w zarządzaniu projektami
Wymagania dotyczące usługi
1. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować zagadnienia związane m.in. z:
- zarządzaniem projektami + źródła finansowania projektów
- autoanalizą zespołu z wykorzystaniem metodyki PRISM wraz z badaniem i indywidualnym raportem PRISM BRAIN MAPPING Personalny uwzględniającym opis: preferowanych zachowań w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych prezentowanych na trzech ,,Mapach" na diagramie PRISM oraz szczegółowo opisanych w raporcie, preferencjach środowiska pracy oraz ścieżki kariery zawodowej, naturalnych talentów oraz nabytych kompetencji profesjonalnych,
- kierowanie zespołem projektowym
- Zarządzanie projektami wg PRINCE2(R) (szkolenie akredytowane zakończone uzyskaniem certyfikatu)
- klasyczne i zwinne metodyki zarządzania projektami
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-04
Termin składania:2021-02-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kąty Wrocławskie
Miejscowość
Kąty Wrocławskie
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.08.05.00-02-0001/17 - AKTYWIZACJA DOLNOŚLASKIEGO RYNKU PRACY - EDYCJA II
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1) Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) (kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem)
2) Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym (załącznik nr 2)
3) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)
4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2)
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2)
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
2) Wykonawcę, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku;
3) Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
? posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
3. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający w trybie art. 28 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zobowiązany będzie do wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz stosowania i przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty Wykonawcy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego - załącznik nr 3
4. Pozostałe dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
? Zaświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru Przedsiębiorców
? Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wymagania dotyczące minimalnych wymagań otoczenia szkolenia (zasady uniwersalnego projektowania)
1. Należy zapewnić każdemu uczestnikowi, bez względu na jego niepełnosprawność, możliwość uczestnictwa w zajęciach w taki sposób, aby np. budynek, w którym odbędzie się szkolenie, był dostępny architektonicznie. Powinien posiadać windę lub choćby podjazd dla wózków inwalidzkich.
2. Należy zapewnić takie same zasady korzystania dla wszystkich użytkowników, w najszerszym możliwym zakresie, bez konieczności korzystania z rozwiązań zastępczych dla określonej grupy ludzi.
3. Należy zapewnić prawo do prywatności, ochrony i bezpieczeństwa powinny być zapewnione wszystkim w równym stopniu.
4. Należy używać różnych form przekazu (obrazu, słowa, dotyku) ograniczając nadmiar niepotrzebnych informacji.
5. Należy ograniczyć czynności, które powodują znużenie i wymagają skupienia się podczas użytkowania.
6. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla wykonywania danego działania z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych człowieka, w tym ograniczeń w mobilności i percepcji oraz pozycji ciała.
7. Zasady uniwersalnego projektowania wymagane podczas wykonywania usługi szkolenia zawarte są w załączonym do zapytania ofertowego pliku.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wymagania dotyczące realizacji szkolenia
1. W przypadku realizacji usługi w formie stacjonarnej wykonawca będzie zobowiązany zapewnić salę wykładową spełniająca warunki adekwatne do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz zapewniającą komfortowe dla wszystkich warunki uczestnictwa w szkoleniu, w tym celu należy zapoznać się z treścią ,,Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2" wydanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
2. W przypadku realizacji usługi w formie zdalnej z wykorzystaniem połączeń on-line realizowanych w czasie rzeczywistym wykonawca zobowiązany jest do wskazania platformy/rodzaju komunikatora za pośrednictwem którego będzie prowadzona usługa oraz przesłanie linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia wszystkim uczestnikom oraz zamawiającemu.
3. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
4. Wszystkie zajęcia będą odbywać się we Wrocławiu.
5. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
6. Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznakować materiały szkoleniowe właściwym logo Regionalnego Programu Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (m.in. harmonogramu szkolenia, dziennika zajęć, oświadczeń uczestników szkolenia dot. otrzymanych materiałów szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych, listy obecności, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie uprawnień, inne dokumenty - jeżeli są niezbędne do właściwego udokumentowania udzielonego wsparcia).
8. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Listy obecności uczestnika do dnia 5 każdego miesiąca, w celu naliczenia stypendium szkoleniowego, wypłacanego przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanego szkolenia w miejscu jego realizacji.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający ich integralność, poufność oraz bezpieczeństwo ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-27
Data ostatniej zmiany
2021-01-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena oferty - P(C) - waga 100%
Zasady oceny za kryterium ,,Cena oferty" - P(C)
Punkty za kryterium ,,Cena oferty " - maksymalnie 100 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agata Janicka
tel.: 607074405
e-mail: agata.janicka@dpin.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-8338-29167
Źródło: Internet i własne
Załączniki: