Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15101084 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-21
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usługi transportowej
Organizator:Urząd Gminy w Nowym Korczynie
Adres: Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:41 23 45 404 Fax 41 23 45 401
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: Zakup usługi transportowej - wyjazdy edukacyjne dla dzieci -
uczestników Projektu pn. ,,Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego nr 1/2018 z dnia 21.03.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty można składać w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola241@wn.pl lub
b) osobiście: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn lub
c) przesyłka pocztową: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn
Oferty należy składać do: 28.03.2018 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert:Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony pisemnie poprzez złożenie zamówienia.
Termin składania:2018-03-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 06.04.2018 r., 17.04.2018 r., 08.05.2018 r., 15.06.2018 r.
Wymagania:Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty.
Uwagi:Gmina Nowy Korczyn/ Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn
realizator Projektu pt. ,,Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś
priorytetowa:RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie RPSW.08.03.00
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Poddziałanie RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost
jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)
Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.
Inne istotne warunki zamówienia:
Brak.
Kontakt:Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Imię i nazwisko: Joanna Czapla
Tel.41 3771332
Email: boszs55@wp.pl
Numer dokumentu:1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: