Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup ustawników pozycyjnych
Organizator:PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Adres: Wola Grzymalina 3, 97-406 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 447377404
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/79862/details
Opis:Zakup ustawników pozycyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup ustawników pozycyjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższym Opisie przedmiotu zamówienia:
- Ustawnik pozycyjny DVC 2000, Kod zamówieniowy 1C-2B-3A-4B-5B-HC-PO - 2 szt.
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia i opisem w języku polskim.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt 17.9.2. SWZ.
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ów w realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców /Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.
10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej ,,OWZ") dostępnymi na stronie Zamawiającego pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/79862/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
23-11-2023 12:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 23-11-2023 12:00
Termin składania:2023-11-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Wola Grzymalina 3, 97-406 Bełchatów/Magazyn Zamawiającego G004.
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wynegocjowanych warunków. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Beata Wojewoda
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Beata.Wojewoda@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 447377404
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/IZE-ELB/08991/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: